התפתחות החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הראשון של 2021

23/06/2021
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
להלן תמצית ההתפתחויות בנתוני החוב של המגזר הפרטי הלא-פיננסי ברביע הראשון של שנת 2021:

  • ברביע הראשון נרשמה עלייה ביתרת החוב של המגזר העסקי של כ-28 מיליארדי ש"ח (2.8%) שמקורה בעיקר בעלייה ביתרת החוב שגויס בחו"ל ובחוב לבנקים.
  • יתרת החוב לדיור של משקי הבית המשיכה לגדול ברביע זה בכ-9 מיליארדים (2.2%);
  • יתרת החוב לא-לדיור שבה לעלות ברביע זה, עלייה בהיקף של כ-2 מיליארדים (1.1%), לאחר ירידה בה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה.

 

א.      החוב של המגזר העסקי הלא-פיננסי[1]

  • מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי ברביע הראשון של שנת 2021 גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-28 מיליארדי ש"ח (2.8%) לרמה של כטריליון ש"ח. העלייה ביתרת החוב נבעה מגיוס חוב נטו (תנועות) שהסתכמו בכ-20 מיליארדי ש"ח והורכב בעיקרו מהלוואות בנקאיות וחוב שגויס בחו"ל באמצעות אג"ח. פיחות של כ-3.7% בשער החליפין של השקל מול הדולר תרם אף הוא לעלייה בשווי של החוב הנקוב במט"ח והצמוד לו. השפעות אלו הביאו לכך שברביע זה עלה שיעור השינוי השנתי של החוב החוץ-בנקאי והגיע לכ-5%, דומה לשיעור השינוי השנתי של החוב הבנקאי. (איורים 1 ו-2). 
  • ברביע הראשון של השנה הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-10 מיליארדי ש"ח, דומה לממוצע הגיוסים בארבעת הרביעים הקודמים. חברות מענף הנדל"ן והבינוי ממשיכות להוביל בגיוסים – כמחצית מהגיוסים ברביע זה בוצעו על ידן. בחודש אפריל 2021 הנפיק המגזר העסקי אג"ח בשווי של כ-5 מיליארדי ש"ח. (איור 3).
  • ברביע הראשון של השנה המרווח[2] בין תשואת האג"ח הקונצרניות הכלולות במדד תל בונד 60, לבין תשואת האג"ח הממשלתיות הצמודות המשיך להצטמצם בכ-0.1 נק' האחוז, זאת לאחר ההתרחבות המשמעותית שנרשמה ברביע הראשון של שנת 2020, בעיקר בחודש מרץ, על רקע משבר הקורונה. בחודשים אפריל ומאי 2021 מרווח זה המשיך והצטמצם עד לרמה של כ-1.01 נק' האחוז. (איור 4).


ב.      החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית גדלה ברביע הראשון של שנת 2021 לרמה של כ-622 מיליארדי ש"ח - עלייה של כ-11 מיליארדים (1.9%) שמרביתה (כ-9 מיליארדים) ביתרת החוב לדיור; יתרת החוב לא-לדיור שבה לעלות ברביע זה, שיעור של כ-1.1% לרמה של כ-196 מיליארדי ש"ח, לאחר ירידה בה בשנת 2020 על רקע משבר הקורונה. (איור 5). 
  • ברביע הראשון של שנת 2021 נטילת משכנתאות חדשות הסתכמה בכ-22 מיליארדי ש"ח, גבוה במקצת מהתקופה המקבילה אשתקד (כ-21 מיליארדים). בחודשים אפריל-מאי 2021 נרשמה עלייה בנטילת משכנתאות חדשות והן הסתכמו בממוצע חודשי של כ-9 מיליארדי ש"ח. (איור 6).​גרפים ונתונים - התפתחות החוב.xlsxגרפים ונתונים - התפתחות החוב.xlsx

[1] חברות עסקיות ישראליות, ללא בנקים, חברות כרטיסי אשראי וחברות ביטוח.

[2] השינוי במרווח בין רביע לרביע מחושב כהפרש בין המרווח הממוצע בחודש האחרון של הרביע הנסקר לבין המרווח הממוצע בחודש האחרון של הרביע הקודם.