המדד המשולב לחודש יולי עלה ב-0.15%, עדות להתייצבות המשק לאחר הגל הראשון של נגיף הקורונה

23/08/2020
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
המשק והפעילות הכלכלית
המדד המשולב למצב המשק לחודש יולי 2020 עלה ב-0.15%, זאת לאחר הירידות החדות ביותר במדד בתקופת הגל הראשון של נגיף הקורונה בחודשים מרץ-מאי. לאחר ביטול מרבית הסגרים והמגבלות בסוף אפריל ובמהלך מאי, ביוני התייצבה הפעילות הכלכלית וביולי אף הייתה עליה קלה. לנוכח ייחודו של המשבר, אין להסיק מעוצמת השינויים במדד לגבי העוצמה המדויקת של השינויים בפעילות, ובפרט לא לגבי העוצמה היחסית בין החודשים השונים. זאת מכיוון שנתוני הקצה עבור חלק מהאינדיקאטורים מתפרסמים בפיגור, ומשפיעים עם פרסומם על מגמת המדד. שינוי המגמה בולט במדד הפדיון במסחר הקמעונאי ובמדד הייצור התעשייתי, שעליותיהם החדות בחודשים מאי-יוני הביאו לכך שרמתם ביוני הייתה גבוהה מרמתם בפברואר, לפני התפשטות נגיף הקורונה בישראל. עידכון נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים מראה שמרבית הפגיעה בפעילות הכלכלית אירעה באפריל ושבחודש מאי העמקת הפגיעה התמתנה. לאחר העדכון, המדד המשולב בחודשים מרץ-מאי ירד ב-4.6% סה"כ מזה 2.54% באפריל (לוח 1).
עליית המדד המשולב ביולי משקפת עלייה במרבית רכיבי המדד שדווחו ליוני-יולי. הרכיבים היחידים שירדו באותה התקופה הם יצוא הסחורות שירד ביוני-יולי ושיעור המשרות הפנויות שעלה ביוני וירד ביולי, אך נותר גבוה מרמתו במרץ-מאי. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

הסברים מפורטים לגבי אופן חישוב המדד המשולב וכן לוחות מפורטים ארוכי טווח ניתן למצוא בקישור: https://www.boi.org.il/he/Research/Pages/ind.aspx

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

יולי

 

0.15

יוני

0.01

0.04-

מאי

-1.65

0.92-

אפריל

-1.60

2.54-

 

 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים¨

(שיעורי שינוי חודשיים באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

יולי

יוני

מאי

אפריל

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)1

 

 16.1

7.4

-10.0

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)1

 

 6.6

5.5

-7.9

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

5.0

25.6

-17.0

יבוא מוצרי הצריכה[1]

5.1

8.4

-0.2

-5.5

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)

1.6

2.0

-9.9

6.2

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 2

-12.5

-2.2

13.8

2.8

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 3

 

 

6.9

-6.5

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

15.3

-28.4

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי4

2.1

2.2

2.0

1.3

 ¨ מאחר שבלמ״ס לא חישבו סדרות מנוכות עונתיות עבור חלק מהמשתנים, יתכנו אי-התאמות בין חלק מהנתונים המופיעים בלוחות המדד המשולב ובין פרסומי הלמ״ס.

1מאחר והלמ״ס לא חישבה ניכוי עונתיות עבור מרץ-יוני, נתוני הייצור התעשייתי והפדיון לחודשים אלה חושבו על בסיס גורם עונתיות חזוי לאותו חודש והסדרות לא עודכנו לאחור.

2 יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ).

3 יצוא השירותים מחושב במונחים ריאליים באמצעות מדד המחירים לצרכן ומורכב מיצוא שירותים עסקיים אחרים ויצוא שירותי תיירות. מאחר והלמ״ס לא חישבה ניכוי עונתיות עבור אפריל ומאי לנתוני יצוא שירותי תיירות, נתוני יצוא שירותים לחודשים אפריל-מאי הם סכום של יצוא שירותים עסקיים אחרים בניכוי עונתיות ויצוא שירותי תיירות בנתונים מקוריים.

4 שיעור המשרות הפנויות מחושב מתוך סך המועסקים ונכלל במדד ברמתו. מאחר והלמ״ס לא חישבה ניכוי עונתיות עבור מרץ-יולי הנתונים לחודשים אלה אינם מנוכי עונתיות.

 ​

​​​