הוועדה המוניטרית החליטה ב-23/8/21 להותיר את הריבית ללא שינוי ברמה של 0.1%

v   עליית התחלואה הביאה להחמרת המגבלות המוטלות על הפעילות ומוסיפה מידה רבה של אי-ודאות לגבי הפעילות הכלכלית במשק לטווח הקצר ולטווח הבינוני. במקביל, החל תהליך של מתן מנת חיסון שלישית שצפוי לסייע בהפחתת התחלואה הקשה ולאפשר צמצום של הפגיעה הצפויה במשק.

v   האינדיקטורים השונים אודות התקופה, טרם ההחמרה המשמעותית של התחלואה, מעידים על כך שרמת הפעילות שבה למגמה ארוכת הטווח במרבית הענפים, אך הפעילות נמוכה מהמגמה בענפי הקירבה הפגיעים.

v   התוצר צמח ברבעון השני בשיעור שנתי גבוה של 15.4%. בנוסף, הלמ"ס עדכנה את הנתונים ההיסטוריים של התוצר כלפי מעלה. שילוב אלו מביא לכך שפער התוצר ברבעון השני של 2021 היה כ-3 אחוזים, פער נמוך לעומת ההערכה הקודמת שעמדה על 4.5%.

v   נתוני שוק העבודה ממשיכים במגמה של חזרה למצב שאפיין את השוק טרם המשבר. מספר המשרות הפנויות הוסיף לעלות בהמשך למגמה מתחילת השנה ומגבלת גיוס העובדים ממשיכה להעיב על התרחבות הפעילות. עם זאת קיימת שונות ניכרת בין אזורי הארץ ביחס בין מספר המובטלים לבין מספר המשרות הפנויות.

v   נמשכת מגמת העלייה של האינפלציה; האינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים עומדת על 1.9%. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה נמצאות בתוך תחום היעד, וירדו מעט; הציפיות משוק ההון ומחוזי האינפלציה נמצאות במרכז התחום בעוד תחזיות החזאים נמוכות יותר. הציפיות לאינפלציה לטווחים הבינוניים והארוכים מהשוק נותרו מעוגנות במרכז תחום היעד.

v   מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-0.6% מול הדולר, ב-1.5% במונחי השער האפקטיבי, וב-2.2% מול האירו.

v   מחירי הדירות עלו בשנים עשר החודשים האחרונים בקצב מהיר של 7.6%. לצד זאת, קצב עליית מחירי השכירות נותר ברמה מתונה יחסית.

 

תהליך התאוששות המשק הישראלי מהמשבר נמשך. עם זאת, עדיין קיימים אתגרים לפעילות הכלכלית, נוכח התגברות הסיכונים הבריאותיים בארץ ובחו"ל. לכן, הוועדה תמשיך לנהל מדיניות מוניטרית מאוד מרחיבה לאורך זמן, תוך שימוש במגוון כלים ככל שיידרש, כולל כלי הריבית. זאת על מנת להמשיך ולתמוך בהשגת יעדי המדיניות, בהתאוששות הכלכלית מהמשבר ובהבטחת המשך פעילותם התקינה של השווקים הפיננסים.

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן​

נתונים כלכליים עיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית 23.08.2021.xlsxנתונים כלכליים עיקריים ברקע החלטת הוועדה המוניטרית על הריבית 23.08.2021.xlsx


מאז החלטת המדיניות המוניטרית הקודמת חלה עלייה משמעותית בתחלואה בעקבות התפשטות "וריאנט הדלתא" של נגיף הקורונה, ובפרט, חל גידול במספר החולים הקשים. אלו הביאו לכך שהממשלה החליטה להחמיר את המגבלות המוטלות על הפעילות: הוחזרו תקנות התו הירוק והתו הסגול במרבית ענפי המשק, והוחמרו המגבלות על החוזרים מחו"ל. לצד זאת, החל תהליך של מתן מנת חיסון שלישית. תהליך ההתחסנות צפוי לסייע בהפחתת התחלואה הקשה ובכך יאפשר לצמצם את הפגיעה הצפויה במשק. עם זאת, עליית התחלואה, קצב דעיכת השפעת החיסון והשלכותיהם מוסיפים מידה רבה של אי-ודאות לגבי הפעילות הכלכלית במשק לטווח הקצר ולטווח הבינוני.

מרבית הנתונים הקיימים משקפים את ההתאוששות הכלכלית המואצת של המשק טרם ההחמרה המשמעותית של התחלואה. האינדיקטורים הזמינים על הפעילות ממשיכים להעיד על כך שרמת הפעילות שבה למגמה ארוכת הטווח במרבית הענפים, אך הפעילות נמוכה מהמגמה בענפי הקירבה הפגיעים, במיוחד התיירות, האירוח והתרבות. ממוצע הרכישות בכרטיסי אשראי ביולי-אוגוסט נמצא בסביבות המגמה ארוכת הטווח (איור 6), אך רמת הרכישות בענפי התיירות והמסעדות נמוכה (איור 7). על פי סקר המגמות בעסקים של הלמ"ס, מאזן הנטו הכולל של הסקטור העסקי בחודש יולי הוסיף לעלות ונמצא ברמתו הגבוהה ביותר מאז החל משבר הקורונה (איור (4. רמת יצוא הסחורות (ללא או"מ ויהלומים, בדולרים) גבוהה מזו שהייתה ערב המשבר, ויצוא השירותים מוסיף לעלות בקצב מהיר מאוד. סך גיוסי ההון ע"י חברות פרטיות בסקטור ההייטק מתחילת השנה כבר חצה את רף 15 מיליארדי דולר וזאת בהשוואה לכ-10 מיליארדים בכל שנת 2020 (איור 22). יבוא הסחורות נמצא ברמות גבוהות בכל רכיביו.

על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון השני, התוצר צמח בשיעור שנתי גבוה של כ-15.4% (איור 1). הצריכה הפרטית צמחה בשיעור חד של 36.3%, הייצוא (ללא יהלומים והזנק) עלה ב-14% וההשקעה עלתה ב-9.3% בעקבות עליות בהשקעה בענפי המשק ובהשקעה בבנייה למגורים ברבעון זה. העלייה החדה בשימושים באה לידי ביטוי גם ביבוא (ללא ביטחוני, או"מ ויהלומים) שגדל ב-17.6% (איור 2). כמו כן, עודכנה כלפי מעלה הצמיחה לרבעון הראשון. בנוסף, על פי עדכון שביצעה הלמ"ס לנתונים ההיסטוריים של התוצר עולה כי התוצר הנומינלי בשנת 2020 גבוה בכאחוז בהשוואה לפרסומים קודמים, וכי קצבי הצמיחה ההיסטוריים טרום המשבר, שמהם נגזר התוצר הפוטנציאלי, היו גבוהים מההערכות הקודמות. אף על פי כן, בהתאם לניתוח של חטיבת המחקר שילוב תיקונים אלו מביא לכך שפער התוצר ברבעון השני של 2021 היה כ-3 אחוזים, פער נמוך לעומת ההערכה הקודמת שעמדה על כ-4.5% (איור 3).

נתוני שוק העבודה ממשיכים במגמה של חזרה למצב שאפיין את השוק טרם המשבר. נתוני סקר כוח אדם לחודש יולי מצביעים על ירידה בשיעור האבטלה הרחבה לרמה של  8.4% בממוצע יולי, ואף נמוך מכך במחצית השנייה של החודש (איור 10). מאז היציאה מהסגר השלישי, נרשמה עלייה גם בשיעור התעסוקה המותאם (לפיו נעדרי קורונה אינם נחשבים מועסקים; בגילאי 15+), כך שבחודש יולי הוא עמד על 58.4% בעוד שלפני המשבר, ב-2019, הוא עמד על כ-61% (איור 11). מספר המועסקים בחודש יולי בגילאי 15+ היה נמוך בכ-185 אלף ממספר המועסקים הנדרש כדי להשיג את שיעור התעסוקה הממוצע בשנת 2019. מספר המשרות הפנויות הוסיף לעלות בהמשך למגמה מתחילת השנה (איור 12) ועפ"י סקר המגמות, מגבלת גיוס העובדים ממשיכה להעיב על התרחבות הפעילות ובפרט בענפי המלונאות, התעשייה (עובדים מקצועיים) והשירותים (איור 14). עם זאת קיימת שונות ניכרת בין אזורי הארץ ביחס בין מספר המובטלים לבין מספר המשרות הפנויות (איור 13).

נמשכת מגמת העלייה של האינפלציה; מדד חודש יולי עלה ב-0.4% והאינפלציה בשנים-עשר החודשים האחרונים עומדת על 1.9% (1.7% בניכוי אנרגיה ופו"י; איור 17). אינפלציית הרכיבים הבלתי סחירים ממשיכה לעלות בהובלת סעיפים שהושפעו מפתיחת המשק; בקצב העלייה של מחירי המוצרים הסחירים נרשמה יציבות (איור 18). עליית המחירים מקיפה מספר רב יותר מהרכיבים במדד. הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה נמצאות בתוך תחום היעד וירדו במעט; הציפיות משוק ההון ומחוזי האינפלציה נמצאות במרכז התחום בעוד תחזיות החזאים נמוכות יותר (איור 19). הציפיות לטווחים הבינוניים והארוכים נותרו מעוגנות במרכז תחום היעד (איור 20). הוועדה המוניטרית עוקבת מקרוב אחר התפתחויות אלו, ומעריכה כי אין חשש להתפרצות אינפלציונית.

מאז החלטת הריבית הקודמת, השקל התחזק ב-0.6% מול הדולר ובמונחי השער האפקטיבי ב-1.5% וב-2.2% מול האירו (איור 21).

מחירי הדירות עלו בשנים עשר החודשים האחרונים ב-7.6% (איור 26), קצב מהיר יחסית לשנים קודמות, על רקע התמתנות במספר התחלות וסיומי הבנייה בשנה האחרונה. עליית מחירי הדיור בחודשים האחרונים מלווה גם בעלייה של מחירי תשומות הבנייה. סך העסקאות בחודש מאי נותר גבוה. בשנה האחרונה משקיעים מכרו דירות בהיקף דומה לרכישותיהם, זאת לאחר שבשנים הקודמות המשקיעים מכרו דירות נטו. לצד אלה, קצב עליית מחירי השכירות נותר מתון יחסית. היקף המשכנתאות ביולי 2021 היה דומה לשיא שנרשם ביוני, בהמשך להיקפי המשכנתאות הגבוהים מתחילת השנה (איור 27).

בשוק ההון, מדד ת"א 125 עלה מעט ביחס למדדים מקבילים בעולם  ומרווחי האג"ח הקונצרניים עלו מעט אך נותרו ברמות נמוכות מאוד (איור 25). תשואות איגרות החוב הממשלתיות ירדו קלות בעיקר בחלקים הארוכים וזאת בדומה למגמה בעולם. שוק האשראי ממשיך לתפקד עם ריביות יציבות ונמוכות (איורים 30-29). לפי סקר המגמות של הלמ"ס בחינת קשיי המימון בקרב העסקים בגדלים השונים מצביעה על חזרה לרמות דומות לאלו ששררו לפני המשבר (איור 28).

ההתאוששות בכלכלה הגלובלית נמשכת, אולם מתגבר החשש ש"וריאנט הדלתא" יגרום לעלייה בתחלואה וחזרה של המגבלות, ובכך יוביל להאטה בפעילות ולהעמקת הקשיים בשרשרת הייצור העולמית. נתוני התוצר לרבעון השני הצביעו על המשך התאוששות גלובלית, בהובלת הגושים המפותחים ובראשם ארה"ב. תחזית הצמיחה הגלובלית של קרן המטבע הבינלאומית לשנת 2021 נותרה ללא שינוי ועומדת על 6% (איור 31). עם זאת, לפי קרן המטבע, תרחיש של התפשטות התחלואה באופן משמעותי בעולם תגרע כ-0.8% מהצמיחה הגלובלית השנה וכ-0.8% בשנה הבאה. מדדי מנהלי הרכש הגלובלי לחודש יולי ממשיכים להצביע על התרחבות כלכלית (איור 33). היקף הסחר העולמי מצוי ברמות גבוהות של פעילות. מדדי המניות בארה"ב ובאירופה המשיכו לעלות ומנגד מדדי המניות במדינות מתעוררות ובכלכלות המזרח הרחוק ירדו וזאת על רקע העלייה בתחלואה, במגבלות התנועה ושינויים רגולטוריים בסין. ירידות נרשמו במחירי הנפט לצד עליות במחירי הסחורות. מחיר הנפט נסחר קרוב למחיר בו היה לפני המשבר, אולם, בהשוואה לשנה שעברה מחירו גבוה בכ-40%, כך שהוא עדיין צפוי לתמוך באינפלציה בחודשים הקרובים. סביבת האינפלציה בעולם מוסיפה לעלות (איור 34), אך על פי מרבית ההערכות חלק משמעותי מהעלייה אינו צפוי להתמיד (איור 35). כלכלת ארה"ב צמחה ברבעון השני בשיעור של 6.5% לעומת רבעון קודם במונחים שנתיים, נתוני הסנטימנט מוסיפים להצביע על התרחבות ונתוני התעסוקה לחודש יולי היו טובים מהצפוי. בגוש האירו צמח התוצר בכ-8.2% לעומת רבעון קודם במונחים שנתיים, זאת לאחר שני רבעונים בהם התוצר התכווץ. בסין, התוצר צמח בכ-5.3% לעומת הרבעון הקודם במונחים שנתיים, נמוך ביחס לממוצע בשנים טרום המשבר. בנוסף, נתוני הפעילות מצביעים על האטה בקצב הפעילות. המדיניות המוניטרית במשקים העיקריים נותרה מרחיבה מאוד - הבנקים המרכזיים העיקריים הותירו את הריביות ללא שינוי ולא שינו את תכניות הרכישות. עם זאת, ה-FED הדגיש את ההתקדמות בהשגת יעדי המדיניות המוניטרית המרחיבה, והוא ישקול את המשכה בישיבות הקרובות. כמו כן, במספר מדינות מתפתחות, בהן ניכרים לחצים אינפלציוניים, נרשמו העלאות ריבית.

 סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטה זו יפורסם ב-06/09/2021. החלטת המדיניות המוניטרית הבאה תתפרסם ביום חמישי, ה-07/10/2021, בשעה 16:00, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים בהשתתפות הנגיד.​​​​