המדד המשולב לחודש אוגוסט 2019 עלה ב-0.2%: הפעילות הכלכלית מתרחבת סביב הקצב ארוך הטווח

23/09/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב למצב המשק לחודש אוגוסט עלה ב-0.23%. קצב גידולו של המדד חזר לשקף צמיחה בקצב ארוך הטווח, לאחר התנודות במחצית הראשונה של השנה שנבעו מהקדמת רכישות כלי-רכב לרבעון הראשון על חשבון הרבעון השני. המדד המשולב הושפע לטובה מעלייה ביצוא הסחורות וביבוא התשומות לייצור באוגוסט, ומעלייה במדד הייצור התעשייתי ביולי. מנגד, מיתנו את קצב עלייתו של המדד המשולב ירידה ביבוא מוצרי הצריכה באוגוסט, ירידה במדד הפדיון של השירותים ביולי, וירידה בהתחלות הבנייה בחודשי הרביע השני. המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכן מעט כלפי מעלה בזכות עדכונים בנתוני יצוא השירותים לאפריל ולמאי ובזכות השיפור בנתוני הקצה, שמשפיעים לטובה על קצב הגידול ארוך הטווח של המדד (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

אוגוסט

 

0.23

יולי

0.19

0.23

יוני

0.19

0.23

מאי

0.12

0.15

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

5.5

-0.6

-0.9

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-0.6

0.9

0.2

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

0.2

1.9

-0.4

יבוא מוצרי הצריכה[1]

-4.6

-3.5

5.4

-7.9

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)

1.3

-3.8

2.0

-4.9

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

3.0

0.5

8.7

-3.6

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 2

 

 

1.4

1.8

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.2

0.1

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי3

3.5

3.5

3.5

3.6

התחלות הבנייה4

 

 

-7.8

 

 1 יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים  קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ)

2 יצוא השירותים מחושב במונחים ריאליים באמצעות מדד המחירים לצרכן.

3 שיעור המשרות הפניות מחושב מתוך סך המועסקים ומספר המשרות הפנויות ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

4 מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות)

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב.

 

 ​