קטע מתוך דוח בנק ישראל לשנת 2018- שינוי מבני בחקלאות: ירידת משקלם של ענפי גידולים עתירי מים


  • השימוש במים בחקלאות התייעל מאוד בעשורים האחרונים, על רקע מדיניות של העלאת מחיר המים לחקלאים: התפוקה ליחידת מים עלתה בשיעור ניכר.
  • להתייעלות זו תרם, מלבד שיפורים טכנולוגיים מרשימים, גם שינוי בהרכב הענפי של החקלאות - מעבר מגידולים עתירי מים לגידולים שעתירות המים שלהם נמוכה יותר. דוגמה בולטת היא צמצום שניים מהענפים עתירי המים – הכותנה וההדרים.
  • התפתחויות אלה מלמדות כי גם מגזרים אחרים במשק יכולים להתייעל, לנוכח שינויים במחירים היחסיים של התשומות או גורמי הייצור, לא רק באמצעות שיפורים טכנולוגיים, אלא גם באמצעות שינוי הרכבם הענפי.   

 

מצוקת המים המתמשכת בישראל והחשש ממחסור גובר במים במקומות רבים בעולם, על רקע ההתחממות הגלובלית, מחדדים את הצורך בניהול בר-קיימא של משאבי המים. לנוכח אלה חשוב לנתח את התהליכים המשפיעים על צריכת המים בישראל ואת האפקטיביות של מדיניות המים הננקטת בה והשלכותיה.

 

החקלאות היא צרכן גדול מאוד של מים, ואף שכמות המים השפירים המוקצית לה ירדה במידה ניכרת, חלקה בצריכת מים אלה במשק עדיין עמד ב-2016 על 35%. לפיכך יש חשיבות רבה לריסון השימוש במים שפירים במגזר זה.

 

המדיניות לריסון השימוש במים בחקלאות הביאה לאורך השנים לעלייה ניכרת של מחיר המים לחקלאים. על רקע זה התייעל השימוש בהם במידה ניכרת: אף שהתפוקה הצמחית גדלה כמותית מ-1990 עד 2016 בקרוב ל-70%, צריכת המים הכוללת בחקלאות כמעט לא השתנתה בתקופה זו. אימוץ שיטות השקיה מתקדמות (כדוגמת טפטפות), ושיפורים טכנולוגיים אחרים תרמו רבות להתייעלות זו.

 

תיבה זו מתמקדת בהתפתחות נוספת שתרמה בשני העשורים האחרונים לעליית ערך התפוקה הצמחית ליחידת מים: המעבר מענפי גידולים עתירי מים לענפים שעתירות המים שלהם נמוכה יותר. האפיון של  עתירות המים של גידולים חקלאיים בתיבה מביא בחשבון גם את הגידול הניכר בשימוש במי שפכים מטוהרים שמחירם לחקלאים נמוך משמעותית ממחירם של מים שפירים.

 

האיור שלהלן מציג את שיעור השינוי במשקל כל ענף בסך התפוקה הצמחית בשנים 1996–2016 כנגד עתירות המים שלו ב-2006. מן האיור עולה כי בשנים אלה השתנה ההרכב הענפי של החקלאות לעבר ענפים שעתירות המים שלהם נמוכה יותר: ככלל, ככל שעתירות המים של הענף גבוהה יותר, שיעור הגידול של משקלו בסך התפוקה הצמחית היה קטן יותר. בפרט בולטים שניים מהענפים עתירי המים – הכותנה וההדרים – שהיו בעבר ענפים מרכזיים בחקלאות בישראל, ומשקלם בסך התפוקה ירד מאוד.

 

 24319.png

 

השינוי המבני המתואר באיור מתיישב עם העלייה של מחירי המים לחקלאים והגבלת כמותם. היקפו של השינוי המבני היה משמעותי, והוא תרם להתייעלות השימוש במים. יודגש כי לצד מערך התמריצים להתייעלות שכלל העלאה ניכרת של מחיר המים השפירים ותמחור דיפרנציאלי של סוגי מים שונים בהתאם לאיכותם הוצעה לחקלאים גם חלופה למים השפירים – בעיקר מי שפכים מטוהרים - שהיקפה ואיכותה גדלו לאורך זמן. כתוצאה מכך ההתייעלות התבטאה הן בירידה ניכרת של השימוש במים שפירים והן בשימוש גובר במי שפכים מטוהרים.

 

הממצאים עשויים להשליך על המשק בהקשר רחב יותר: מגזרים שונים במשק יכולים להתייעל, בפרט בתגובה לשינוי במחירים היחסיים של התשומות או גורמי הייצור, לא רק באמצעות שיפורים טכנולוגיים, אלא גם באמצעות שינוי הרכבם הענפי. עיוות במחירים אלה (למשל הוזלת מחיר העבודה על ידי יבוא נרחב של עובדים זרים) עלול להשפיע לשלילה הן על קצב השיפור הטכנולוגי והן על המבנה הענפי.