התייחסות בנק ישראל לדוח מבקר המדינה בנושא הפיקוח על שלוחות חו"ל

הפיקוח על הבנקים הפיק לקחים ופעל לחיזוק הליכי בקרה על מנת לצמצם את הסיכונים הכרוכים בפעילותם של בנקים ישראלים בחו"ל.

האירועים שבהם עוסק דו"ח המבקר התרחשו במהלך העשור הקודם ועד שנת 2011. עניינו של הדו"ח בציות של בנקים לדין הזר החל על שלוחותיהם בחו"ל ועל לקוחותיהם הזרים בישראל, ובסיכונים הנובעים מכך. בגין אירועים אלו התקיימה חקירה של הרשויות בארה"ב לגבי בנק לאומי, ונכון להיום טרם הסתיימו הליכי החקירה של הרשויות האמריקאיות כנגד בנק הפועלים ובנק מזרחי.
 
יובהר ויודגש, כי חובת הציות של שלוחות בנקאיות בחו"ל לדין המקומי הייתה ונשארה מוחלטת, והיא לא נולדה עם שינוי מדיניות אכיפת חוקי המס בארה"ב, אשר  הגדילה את הסיכון הנובע מהפרת הדין המקומי. באותו אופן, חובתם של נושאי המשרה בתאגידים הבנקאיים לוודא שהתאגיד מציית לדין המקומי הייתה ונשארה. הפיקוח על הבנקים התריע על התגברות סיכון הציות בפעילות הבינלאומית במספר הזדמנויות, והכל בהתאם למידע ולסמכויות שניתנו לו במסגרת החוק. במבחן התוצאה לא היה די בפעולות אלו כדי למנוע את התממשות הסיכונים.
 
למן קבלת הממצאים של רשויות החוק האמריקאיות, אשר כללו והתבססו על חקירה של אזרחים אמריקאים, למד הפיקוח על הבנקים את הכשלים שהתממשו באירועים דומים בבנקים וברשויות פיקוח מובילים בעולם, ואת האירועים שהתרחשו בבנקים הישראליים, הפיק לקחים, ופעל לחיזוק הליכים קיימים ודרישה לביצוע הליכים חדשים, במטרה לצמצם את הסיכונים ולוודא שאירועים דומים לא ישנו.  גם המערכת הבנקאית ביצעה בשנתיים האחרונות הליכי הפקת לקחים ופועלת בנחישות, בהכוונת בנק ישראל, להפחתת הסיכונים בפעילות הבינלאומית, והסיכונים הגלומים בפעילות מול לקוחות תושבי חוץ, הנדרשים לציית גם לחוקי מדינת המקור שלהם. הפיקוח ימשיך לדרוש מהתאגידים הבנקאיים לפעול לצמצום החשיפות לסיכונים הללו, ויחתור לשפר את היכולות שלו ושל הבנקים בניהול סיכונים אלה גם בעתיד, בין השאר בהתייחס להערות מבקר המדינה.
 
בנק ישראל מברך על העובדה שמדינת ישראל שינתה השנה את חוק איסור הלבנת הון וכללה את עברות המס כעברת מקור. אנו קוראים למשרד האוצר ולוועדת  הכספים להסדיר במהרה את התשתית המשפטית ליישום הסכם ה FATCA, על מנת להבטיח ציות מלא של הגופים הפיננסיים בישראל לדרישות של הרשויות האמריקאיות.
​​