המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השלישי של שנת 2018

להודעה במלואה כולל גרפים ונתוניםהתפתחות שער החליפין – יציבות השקל מול הדולר תוך מגמה מעורבת של הדולר בעולם

במהלך הרביע השלישי התחזק השקל מול הדולר בשיעור של 0.6% והתחזק מול האירו בשיעור של 0.9%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 2.7%.

בעולם, נרשמה ברבעון השלישי מגמה מעורבת בשערו של הדולר - הדולר התחזק ב- 0.3% מול האירו, ב- 2.5% מול היין היפני וב- 0.8% מול הפאונד הבריטי; מנגד נחלש הדולר ב-1.7% מול הפרנק השוויצרי.

תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל במקביל לעליה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה ברביע השלישי בכ- 0.1 נקודת האחוז ועמדה על 6%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" עלתה ברביע השלישי בכ-0.1 נקודת אחוז ועמדה על 7.4%.

במקביל, סטיות התקן הגלומות באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ומפותחים עלו אף הן, ועמדו בסוף הרביע על רמה ממוצעת של 11.4% ו- 7.5% בהתאמה (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.


נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לעלייה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ ברביע השלישי הסתכם בכ-469 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-489 מיליארדים ברביע הקודם. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-2.5% ועמד על 7.8 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם ברביע השלישי בכ-107 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ברביע השלישי בכ-11% בהשוואה לרביע קודם ועמד על 1.8 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם ברביע השלישי ב- 22.4 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר ברביע השלישי עלה בהשוואה לרביע קודם ועמד על כ- 373 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ברביע שלישי בכ- 339 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-348 מיליארדים ברביע הקודם. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-0.8% בהשוואה לרביע הרביעי ועמד על 5.7 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בכ- 3 נקודות אחוז ועמד בסוף הרביע השלישי על כ- 41%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות החלף ואופציות.