התייחסות בנק ישראל לתכנית החומש לפיתוח כלכלי חברתי של החברה הערבית

תכנית החומש לפיתוח כלכלי חברתי של החברה הערבית נידונה היום בישיבת הממשלה. בנק ישראל מברך על הכנת התכנית ואישורה ומעריך כי למשאבים הניכרים שיושקעו בתכנית יש פוטנציאל לקדם משמעותית את מצבם הכלכלי של ערביי ישראל, ואת הרווחה בישובי החברה הערבית ובקרב הערבים תושבי הערים המעורבות. מחקרים שנערכו בבנק ישראל בשנים האחרונות הצביעו על רבים מהצעדים שנכללים בתכנית כבעלי פוטנציאל גבוה להגדיל בטווח הבינוני את רמת ההכנסות של האוכלוסיה הערבית באמצעות העלאת שיעורי התעסוקה והנגישות לתעסוקה, ובטווח המעט ארוך יותר גם להעלות את איכות התעסוקה וכושר ההשתכרות באמצעות שיפור המיומנויות וההשכלה של העובדים מהחברה הערבית, באמצעות שידרוג הביצועים של מערכת החינוך ביישובים הערביים על כל שלביה.

 

להגדלת היקף התעסוקה בחברה הערבית והעלאת איכותה צפויה השפעה ניכרת לא רק בתחום החברתי, אלא גם בקידום כלכלת ישראל כולה באמצעות העלאת הפריון המשקי. ניתוחים שפרסם בנק ישראל, לרבות בדוח הפריון משנת 2019 ובמסמך ההמלצות האסטרטגיות שהגיש הבנק לממשלה הנוכחית עם הקמתה, הצביעו על כך שחלק ניכר מפערי הפריון בין המשק הישראלי למשקים מתקדמים בעולם נובע ממיומנויות נמוכות – פרי השקעה לא מספקת בחינוך והכשרות – של עובדים מחמישוני ההכנסה הנמוכים, שחלק ניכר מהם שייכים לחברה הערבית. משום כך, הדגש ששמה התכנית הנוכחית על צמצום הפערים בחינוך, בין היתר באמצעות הקצאת משאבים שוויונית יותר ועל ידי קידום תכניות התואמות את צרכי החברה הערבית, מהווה השקעה לאומית בתחום בו התשואה הפוטנציאלית גבוהה במיוחד. גם ההשקעה בתכניות תעסוקה ממוקדות ובקידום הנגישות למקומות תעסוקה תוכל לסייע רבות להגדלת ההכנסות של המשפחות מהחברה הערבית ולצמצום הפערים הכלכליים. ככל שתושג התקדמות בפיתוח תשתיות השירותים ביישובי החברה הערבית, אלו יאפשרו מנופים להשגת היעדים בתחום התעסוקה, מעבר לתרומתם לשיפור רמת ואיכות החיים ביישובים.


אישור התכנית מהווה כמובן צעד חשוב, שנועד להמשיך ולתגבר את המהלכים שנכללו בהחלטות ממשלה קודמות. את האישור הפורמלי יהיה חשוב ללוות במעקב קרוב ובנחישות בביצוע כדי להבטיח שההישגים הפוטנציאליים של התכנית אכן ימומשו. תהליך הביצוע יחייב גמישות של הגורמים הרבים המעורבים בו כדי להתגבר על חסמים שהיקשו עד כה על ביצוע תכניות קודמות. התמקדות בכל אלו, על בסיס התכנית שהוצגה היום, תקדם את כלכלת ישראל ואת מצבה של החברה הערבית בישראל באופן שיהיה קשה מאוד להשיג ללא המענים שהתכנית מספקת.