התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע השלישי של שנת 2019

24/12/2019
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
  • ברביע השלישי של שנת 2019 עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-56 מיליארדי ש"ח (%1.4) ועמדה בסופו   על כ-3.97 טריליוני ש"ח.
  • בלטו העליות ביתרות החזקת הציבור באג"ח ממשלתיות ובמניות בארץ לעומת ירידה מסוימת בהחזקת הציבור בפיקדונות.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השלישי של שנת 2019 בכ-56 מיליארדי ש"ח (3.1%) לרמה של כ-1.84 טריליונים.
  • שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים נותר ללא שינוי, לעומת ירידה של כ-0.4 נקודות אחוז בשיעור החשיפה למט"ח.
  • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה ברביע השלישי של השנה בכ-8.7 מיליארדי ש"ח.​​