המדד המשולב לחודש ינואר 2019 עלה ב-0.3%: נמשכת ההתרחבות בפעילות בקצב יציב

24/02/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב למצב המשק לחודש ינואר עלה ב-0.28%, בדומה לקצב עלייתו הממוצע במהלך 2018. המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא התשומות. את קצב עלייתו של המדד מיתנו הירידות בייצוא הסחורות וביבוא מוצרי הצריכה בינואר, והירידה בפדיון השירותים בדצמבר. לא היו עדכונים של ממש בקצב עליית המדד לחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

ינואר 2019

 

0.28

דצמבר 2018

0.24

0.26

נובמבר 2018

0.26

0.27

אוקטובר 2018

0.28

0.27

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

2019

2018

 

ינואר

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

-0.3

-2.6

0.3

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

-3.2

1.1

0.5

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

-0.1

0.6

1.2

יבוא מוצרי הצריכה1

-1.5

-1.1

4.4

0.1

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[1]

3.0

-2.9

4.1

0.7

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

-1.0

1.5

-3.0

0.8

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 1

 

 

-2.9

2.1

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.2

0.6

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[2]

3.6

3.7

3.6

3.8

התחלות הבנייה[3]

 

 

 

 

 [1] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס). החל מה-14.1.2018 נתוני היבוא המופקים בלמ"ס מבוססים על מערכת חדשה. על כן, יתכן שהירידה המופיעה בלוח בחודש ינואר לא מבטאת גומרים כלכליים אלא טכניים רישומיים. במודל המדד המשולב ישנו מרכיב המטפל בקיומן של תצפיות חריגות.

[2] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

[3] מכיוון שהלמ"ס הפסיק לפרסם נתונים חודשיים על התחלות הבניה, החל מיולי 2016 שונתה שיטת חישוב רכיב התחלות הבניה במדד. הרכיב מחושב בתדירות רבעונית והשינוי (באחוזים, מנוכה עונתיות) מיוחס לחודש האחרון ברבעון עבורו פורסם. הנתון האחרון שפורסם לימד על ירידה של 1.6%.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 ​