המדד המשולב לחודש פברואר 2019 עלה ב-0.3%: נמשכת ההתרחבות בפעילות בקצב יציב

24/03/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב למצב המשק לחודש פברואר עלה ב-0.31%, בהמשך לעלייה בקצב דומה במהלך 2018. המדד הושפע לטובה מעלייה במרבית רכיביו ובמיוחד מעליות ביצוא הסחורות וביבוא מוצרי הצריכה בפברואר, ומעליות במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון של המסחר הקמעונאי ושל השירותים בינואר. את קצב עלייתו של המדד מיתנה הירידה בשיעור המשרות הפנויות בפברואר. נתוני המדד המשולב לחודשים הקודמים התעדכנו כלפי מעלה (לוח 1) בזכות פרסום נתון התחלות הבנייה לדצמבר שהעיד על עלייה בהיקפן. לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

פברואר 2019

 

0.31

ינואר 2019

0.28

0.37

דצמבר 2018

0.26

0.28

נובמבר 2018

0.27

0.28

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

2019

2018

 

פברואר

ינואר

דצמבר

נובמבר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

5.4

-0.5

-2.7

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

2.2

-2.3

1.3

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

1.0

0.1

0.6

יבוא מוצרי הצריכה1

3.4

-1.4

-0.9

5.5

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[1]

0.7

3.1

-2.2

4.4

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

11.0

0.4

4.1

-0.6

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 1

 

6.7

-2.6

-1.7

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.1

0.2

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[2]

3.5

3.6

3.6

3.6

התחלות הבנייה[3]

 

 

8.7

 

 [1] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס). החל מה-14.1.2018 נתוני היבוא המופקים בלמ"ס מבוססים על מערכת חדשה. על כן, יתכן שהירידה המופיעה בלוח בחודש ינואר לא מבטאת גומרים כלכליים אלא טכניים רישומיים. במודל המדד המשולב ישנו מרכיב המטפל בקיומן של תצפיות חריגות.

[2] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

[3] מכיוון שהלמ"ס הפסיק לפרסם נתונים חודשיים על התחלות הבניה, החל מיולי 2016 שונתה שיטת חישוב רכיב התחלות הבניה במדד. הרכיב מחושב בתדירות רבעונית והשינוי (הרבעוני, באחוזים, מנוכה עונתיות) מיוחס לחודש האחרון ברבעון עבורו פורסם.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 ​