בטרם משבר הקורונה בישראל: המדד המשולב לחודש פברואר עלה ב-0.3%

24/03/2020
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב למצב המשק לחודש פברואר עלה ב-0.26%. מדד זה חושב על סמך נתונים לינואר ופברואר, טרם ההחמרה החדה במשבר הקורונה בישראל ובעולם במהלך מארס. המדד המשולב באותה תקופה הושפע לטובה בעיקר מעלייה בייצור התעשייתי ובפדיון ענפי המסחר הקמעונאי והשירותים בינואר. את עליית המדד מיתנו בעיקר ירידות ביבוא התשומות ומוצרי הצריכה בפברואר. לא היו עדכונים של ממש במדד המשולב לחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

פברואר 2020

 

0.26

ינואר 2020

0.25

0.26

דצמבר 2019

0.26

0.27

נובמבר 2019

0.23

0.26


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

2020

2019

פברואר

ינואר

דצמבר

נובמבר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

2.5

-0.1

-0.4

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

0.4

3.0

-0.8

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

0.2

0.7

0.6

יבוא מוצרי הצריכה[1]

-4.3

-13.6

14.2

-6.5

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)

-5.0

6.6

-6.9

-0.6

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

-2.5

5.0

-4.2

-1.1

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 2

 

-4.8 

0.9

-1.9

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.2

0.0

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי3

3.4

3.5

3.5

3.4

התחלות הבנייה4

 

 

2.6

 

 1 יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים  קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ)

2 יצוא השירותים מחושב במונחים ריאליים באמצעות מדד המחירים לצרכן.

3 שיעור המשרות הפניות מחושב מתוך סך המועסקים ומספר המשרות הפנויות ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

4 מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).

 ​​