בנק ישראל העניק היום היתר נוסף, רביעי במספר, לגוף מוסדי להגדיל החזקותיו במניות הבנקים

בהתאם למדיניות החדשה שפרסם בנק ישראל בחודש יוני 2016, ולאחר שבתאריך 24.1.17 ניתן ההיתר הראשון בהתאם למדיניות זו (קישור להודעה), ניתן היום היתר הנגידה לשולטים בקבוצה פיננסית אשר מנהלת כספי לקוחות, אשר פנו לקבלת היתר להחזיק אמצעי שליטה בתאגידים בנקאיים בשיעור של עד 7.5%.

 ​

​​