הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל, רביע ראשון 2020

להודעה במלואה כולל גרפים​

  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל ירד במהלך הרביע הראשון בכ-9 מיליארדי דולרים (5.7%-) ועמד בסוף מרץ על כ-153 מיליארדים.
  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל ירדה ברביע הראשון של שנת 2020 בכ-21 מיליארדי דולרים (4.3%-) ועמדה בסוף מרץ על כ-476 מיליארדים. הירידה ביתרה נבעה ברובה מירידת מחירי המניות הזרות שמחזיקים תושבי ישראל בתיק ניירות הערך. ירידות מחירים אלו קוזזו בחלקן על ידי זרם השקעות אחרות של תושבי ישראל בחו"ל, שעיקרו זרם הפקדות של בנקים ישראלים בחו"ל בהיקף של כ-4.8 מיליארדי דולרים.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל ירדה במהלך הרביע הראשון בכ-12 מיליארדי דולרים (3.6%-) ועמדה בסוף מרץ על כ-323 מיליארדים. הירידה ביתרה נבעה ברובה מהירידות במחירי המניות הישראליות שמוחזקות על ידי תושבי חוץ. מנגד, במהלך הרביע הראשון של שנת 2020 נרשם זרם השקעות חיובי בהשקעות הישירות (4.6 מיליארדי דולרים) ובהשקעות הפיננסיות (2.3 מיליארדי דולרים).

  • על רקע משבר הקורונה נרשמו ירידות מחירים חדות שהשפיעו יותר על צד הנכסים מאשר על צד ההתחייבויות מול חו"ל. ירידות המחירים, בעיקר בחודש מרץ, הקטינו את יתרת הנכסים בכ-30 מיליארדי דולרים (כ-6% מהיתרה). במקביל, ירידות המחירים הקטינו את יתרת ההתחייבויות בכ-15 מיליארדי דולרים (כ-4% מהיתרה).
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), ירד במהלך הרביע הראשון בכ- 3 מיליארדי דולרים (1.7%-) ועמד בסוף מרץ על כ- 167 מיליארדים.

  • ​היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג ירד במהלך הרביע הראשון ב-0.2 נקודות האחוז ועמד בסוף מרץ על 26.1%. הירידה ביחס החוב לתוצר שיקפה שיעור גידול גבוה יותר בתוצר בהשוואה לשיעור הגידול ביתרת החוב החיצוני.