המדד המשולב לחודש מאי 2019 עלה ב-0.1%: נמשכת ההתרחבות בפעילות תוך התמתנות במאי

24/06/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
המדד המשולב למצב המשק לחודש מאי עלה ב-0.13%. קצב גידולו הממוצע של המדד מתחילת השנה דומה לקצב הממוצע בשנת 2018 אך קצב ההתרחבות התמתן במאי בגלל ירידות ביבוא מוצרי הצריכה וביצוא, ובגלל ירידה בהתחלות הבנייה במארס. יתכן שההתמתנות משקפת תנודות בנתונים: הירידה ביבוא מוצרי הצריכה התרחשה בין השאר בעקבות הקדמת הרכישות של כלי-רכב לרביע הראשון (לנוכח השינוי שנצפה בכללי המס הירוק), ונתוני התחלות הבנייה עשויים, על פי ניסיון העבר, להתעדכן כלפי מעלה. המדד הושפע לטובה מעלייה במדד הייצור התעשייתי ובמדדי הפדיון לאפריל. המדד המשולב לחודשים הקודמים עודכן מעט כלפי מטה (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

מאי

 

0.13

אפריל

0.28

0.23

מארס

0.27

0.25

פברואר

0.35

0.33

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים[1]

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

מאי

אפריל

מארס

פברואר

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

2.9

1.0

0.5

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

1.5

-1.1

0.6

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

1.6

-0.6

0.1

יבוא מוצרי הצריכה1

-10.2

-5.4

4.0

3.2

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)[2]

-5.2

4.1

-3.2

0.9

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

-8.1

-8.6

2.8

10.3

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 1

 

 

-1.7

0.5

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

-0.2

-0.3

שיעור המשרות הפנויות מסך המועסקים במגזר העסקי[3]

3.6

3.6

3.6

3.5

התחלות הבנייה

 

 

-15.9

 

 [1] מכיוון שהלמ"ס הפסיק לפרסם נתונים חודשיים על התחלות הבניה, החל מיולי 2016 שונתה שיטת חישוב רכיב התחלות הבניה במדד. הרכיב מחושב בתדירות רבעונית והשינוי (באחוזים, מנוכה עונתיות) מיוחס לחודש האחרון ברבעון עבורו פורסם.

[2] מדדי סחר החוץ הם כמותיים (בשונה ממדדי סחר החוץ החודשיים של הלמ"ס). החל מה-14.1.2018 נתוני היבוא המופקים בלמ"ס מבוססים על מערכת חדשה. במודל המדד המשולב ישנו מרכיב המטפל בקיומן של תצפיות חריגות.

[3] שיעור המשרות הפניות נכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות ומוחלק.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב

 ​