התפתחות החוב במשק – יולי/אוגוסט 2012

 

יתרת החוב של המגזר העסקי גדלה בחודש יולי בכ-2.4 מיליארדי ש"ח (0.3%) לרמה של כ-791 מיליארדים.  יתרת החוב של משקי הבית גדלה ביולי בכ-0.8% ועמדה בסוף החודש על כ-378 מיליארדים.
 

 

א. החוב של המגזר העסקי
  • מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי בחודש יולי גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-2.4 מיליארדי ש"ח (0.3%) לרמה של כ-791 מיליארדים.
  • הגידול ביתרה נבע בעיקר מהשפעת פיחות שע"ח של השקל מול הדולר, שהביא לעלייה בשווי השקלי של החוב במט"ח. הגידול קוזז בחלקו כתוצאה מפירעון נטו בסך של 1.8 מיליארדי ש"ח, בעיקר של הלוואות בנקאיות.
  • בחודש אוגוסט הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) כ-0.3 מיליארדים בלבד - הנתון הנמוך ביותר מאז פברואר 2009. ממוצע ההנפקות החודשי מתחילת השנה עומד על כ-2.2 מיליארדי ש"ח.   
 
לוח 1: התפלגות החוב של המגזר העסקי

 ב. החוב של משקי הבית

  • יתרת החוב של משקי הבית עמדה בחודש יולי על סך של כ-378 מיליארדי ש"ח. יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית גדלה ב-2 מיליארדי ש"ח (0.8%) ועמדה בסוף יולי על כ-269 מיליארדים. מתחילת השנה גדלה יתרת החוב לדיור ב-10.5 מיליארדי ש"ח (4.1%).
  • בחודש אוגוסט הסתכמו ביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות) ב-5.9 מיליארדי ש"ח, לעומת 4.9 מיליארדי ש"ח בחודש יולי. נתון זה גבוה ב- 2.3 מיליארדי ש"ח מממוצע ביצועי המשכנתאות החודשי מתחילת השנה (3.6 מיליארדים). ייתכן והסיבה לעלייה זו היא הקדמת נטילת משכנתאות לפני העלאת שיעור המע"מ שנכנסה לתוקף בתחילת ספטמבר.

 24092012-51.gif

ג. עלויות החוב במשק

  • בחודש יולי קטן הפער בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות הצמודים בכ-0.8 נק' אחוז, עקב ירידה בריבית על האשראי הצמוד. במגזר הלא צמוד למדד קטן הפער בין הריבית על האשראי לריבית על הפיקדונות בכ-0.2 נק' אחוז בשל ירידה בריבית על האשראי הלא צמוד.
  • בחודש יולי קטן המרווח בין תשואת מדד האג"ח הקונצרני הצמוד, תל בונד 60, לבין ממוצע תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות ב-0.2 נק' אחוז, והגיע לרמה של כ-3 נק'. ב-12 החודשים האחרונים עלה מרווח זה ב- 1.1 נק' אחוז.
  • בחודש אוגוסט נרשמה עלייה של כ-0.1 נק' אחוז בריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות לא צמודות. בריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות צמודות למדד לא נרשם שינוי.

 

24092012-61.gif

24092012-71.gif

24092012-81.gif

2409201-91.gif

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק