הפיקוח על הבנקים מקדם קביעת סל שירותים אחיד לניהול חשבון עובר ושב

לצפייה בהודעה זו כמסמך Word

 

הפיקוח על הבנקים בבנק ישראל מודיע על כוונתו לצאת בצעד נוסף לשיפור התחרות והגברת השקיפות בניהול חשבון עו"ש, במסגרתו ייזום מהלך לקביעת סל שירותים אחיד לניהול חשבון העובר ושב. מטרת צעד זה של הפיקוח היא לחייב כל בנק להציע ללקוחותיו מחיר אחד לכל השירותים הבסיסיים הנלווים לניהול חשבון העו"ש, ובכך להקל באופן משמעותי על יכולת ההשוואה של הלקוח. הפיקוח יחייב את הבנקים לקבוע מחיר אחד וכולל, אולם התמחור עצמו יתבצע על ידי כל בנק בנפרד.

כיום קיימת עמלה עבור כל פעולה בחשבון עובר ושב, בין אם הפעולה בוצעה על ידי פקיד ובין אם הפעולה בוצעה בערוץ ישיר (פירוט של הפעולות הנכללות בהגדרה של פעולות בערוצים אלה נמצא בנספח א'). בהתאם לכך, התשלום החודשי משתנה מדי חודש בחודשו בהתאמה למספר הפעולות שבוצעו בפועל על ידי הלקוח.

במסגרת צעד זה, אשר מתוכנן להתבצע בדרך של תיקון כללי הבנקאות (שירות ללקוח)(עמלות) התשס"ח - 2008, יחויבו הבנקים לקבוע מחיר אחד לניהול חשבון עובר ושב לשלושה מסלולים: בסיסי, מורחב וחופשי. בכל מסלול יכללו הפעולות אותן יוכל לבצע הלקוח בחודש תמורת מחיר קבוע מראש.

  • המסלול הבסיסי – יכלול מספר שירותי פעולת פקיד ומספר שירותי פעולה בערוץ ישיר, וישקף את פעילותו של לקוח שפרופיל פעילותו ממוצע.
  • המסלול המורחב – יכלול שירותים מסוג פעולת פקיד ופעולה בערוץ ישיר, ללא הגבלה. מסלול זה מיועד בעיקר ללקוחות שצורכים שירותים אלו מעל הממוצע.
  • המסלול חופשי (מורחב פלוס) – מסלול הכולל בנוסף למסלול המורחב גם שירותים ייחודיים לכל בנק, בעלי ערך מוסף ללקוחותיו. במסגרת מסלול זה יוכל כל בנק להציע את אותם שירותים הייחודיים לו.
 

הבנקים יחויבו להציע כמוצר מדף ללקוחותיהם את ה"מסלול הבסיסי" ואת ה"מסלול המורחב". התשלום עבור המסלול יתבצע על בסיס חודשי, בתחילת כל חודש, עבור החודש הקודם. כמו כן, ייבחן מנגנון לקביעת מחיר מוזל בגין פעולות שיבוצעו בערוצים ישירים.

יש לציין כי המסלולים יתווספו לתעריפון הקיים בכל בנק ולא יחליפו את העמלות המצויות בו, כך שתמחור השירותים עבור לקוח שלא יהיה מעוניין להצטרף לאחד המסלולים, יישאר לפי השיטה הקיימת היום (
pay as you go). בכל מקרה, כל לקוח יוכל לעבור משיטת חיוב אחת לאחרת בכל עת שיבחר.

שיטת המסלולים
תיצור מצב בו יוכלו לקוחות הבנקים לבחור בין מסלולים שונים בהתאם לדפוס צריכת הפעולות בחשבון העו"ש שלהם.

דוד זקן, המפקח על הבנקים,
מציין: "מדובר בצעד שמטרתו לשפר את יכולת ההשוואה של לקוחות הבנקים, להגביר את שקיפות המחיר, ובסופו של יום לעודד את התחרות בתחום ניהול חשבון העו"ש. צעד זה נוסף לשורה של צעדים שנגזרים מהמלצות הצוות לבחינת התחרותיות בענף הבנקאות, וביניהם צעדים להגברת יכולת ההעברה של חשבון העו"ש מבנק לבנק. עצם העובדה שהפיקוח על הבנקים יקבע את רשימת המסלולים אותם יציעו הבנקים ללקוחותיהם, כאשר רשימת השירותים/פעולות בכל מסלול, או מאפייני כל מסלול, יהיו אחידים, תביא את הבנקים להתחרות ביניהם על עלותו של כל מסלול".

נספח א' – שירותים נפוצים בחשבון "עובר ושב" שיכללו בשיטת המסלולים

פעולה על ידי פקיד –
פעולות הנעשות באמצעות פקיד בנק, לרבות באמצעות מוקד טלפוני מאויש.
·         הפקדת מזומן
·         משיכת מזומן
·         הפקה ומסירת תדפיס לבקשת לקוח
·         העברה או הפקדה לחשבון אחר
·         פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי)
·         הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
·         תשלום שובר
·         פריטת מזומן

פעולה בערוץ ישיר –
פעולות עו"ש שאינן מבוצעות על ידי גורם אנושי.
·         זיכוי חשבון באמצעות מסלקה
·         חיוב בכרטיס אשראי
·         הפקדת מזומן
·         משיכת מזומן במכשיר אוטומטי
·         העברה או הפקדה לחשבון אחר
·         תשלום שובר
·         שאילתת מידע בכל נושא (החל מהשאילתה השביעית בחודש)
·         הפקדת שיק (לכל קבוצת שיקים – עד 20 שיקים)
·         חיוב על פי הרשאה לחיוב חשבון או הוראת קבע