ערב ראש השנה תש"ף, בנק ישראל מפרסם כי הציבור הישראלי (משקי הבית והמגזר העסקי) מחזיק בכ-3.9 טריליוני ש"ח בנכסים פיננסיים.

25/09/2019
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים
  • ברביע השני של שנת 2019 עלתה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-96 מיליארדי ש"ח (%2.5) ועמדה בסופו על כ-3.9 טריליוני ש"ח.
  • בלטו העליות ביתרות החזקת הציבור במניות ובאג"ח בארץ לעומת ירידות בהחזקת הציבור במכשירים אלו בחו"ל.
  • יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים עלתה ברביע השני של שנת 2019 בכ-57 מיליארדי ש"ח (3.3%) לרמה של כ-1.78 טריליונים.
  • שיעורי החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים ירד בכ-0.6 נקודת אחוז ובמקביל, שיעור החשיפה למט"ח ירד גם כן בכ-0.5 נקודת אחוז.
  • היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ עלה ברביע השני של השנה בכ-10.2 מיליארדי ש"ח.

​​