הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל, רביע שלישי 2018

25/12/2018
לכל ההודעות בנושא:
מאזן התשלומים
פרסומים סטטיסטיים
  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל עלתה ברביע השלישי של שנת 2018 בכ-7.9 מיליארדי דולרים (1.8%) ועמדה בסוף ספטמבר על כ-446 מיליארדי דולרים: עליות במחירי המניות הזרות שמחזיקים תושבי ישראל במקביל להשקעות נטו בהון מניות (פיננסיות וישירות) ובאג"ח זרות.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה במהלך הרביע השלישי ב-8.4 מיליארדי דולרים (2.7%)  ועמדה בסוף ספטמבר על כ-320 מיליארדים: השקעות ישירות נטו של תושבי חוץ בהון מניות והשקעות נטו באג"ח ישראליות במקביל לעלייה במחירי המניות של הישראליות שמחזיקים תושבי חוץ.
  • היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג ירד במהלך הרביע השלישי ב-0.3 נקודות האחוז ועמד בסוף ספטמבר על 25.8%. הירידה ביחס החוב לתוצר שיקפה עלייה ביתרת החוב החיצוני ברוטו בשיעור נמוך מהעלייה בתוצר.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל ירד במהלך הרביע השלישי ב-0.5 מיליארדי דולרים (0.4%-) ועמד בסוף ספטמבר על 127 מיליארדי דולרים, בעיקר כתוצאה מהשקעות נטו של תושבי חוץ בהון מניות ואג"ח ישראליות אשר הגדילו את יתרת ההתחייבויות.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל במכשירי חוב בלבד (חוב חיצוני שלילי), ירד במהלך הרביע השלישי בהיקף של כ- 0.9 מיליארדים (0.5%-) ועמד בסוף ספטמבר על 158 מיליארדי דולרים. ​