הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל, רביע רביעי 2020

25/03/2021
לכל ההודעות בנושא:
מאזן התשלומים
פרסומים סטטיסטיים
  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל עלתה ברביע הרביעי של שנת 2020 בכ-48 מיליארדי דולרים (כ-9%) ועמדה בסוף דצמבר על 606 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מגידול בשווי תיק ניירות ערך בחו"ל – שילוב של עליות במחירי המניות וגידול בנכסי הרזרבה.
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל עלתה במהלך הרביע הרביעי בכ-38 מיליארדי דולרים (כ-10%) ועמדה בסופו על כ- 411 מיליארדים. העלייה ביתרה נבעה בעיקר מגידול בשווי יתרת תיק ניירות ערך ישראליים בידי תושבי חוץ כתוצאה מעליות במחירי המניות בתיק ומהשקעות ישירות נטו.
  •  עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-9 מיליארדי דולרים (5%) ועמד בסופו על כ-197 מיליארדים.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-8 מיליארדי דולרים (כ-4%) ועמד בסופו על כ- 200 מיליארדים.
  • היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג עלה במהלך הרביע הרביעי ב-1.6 נקודות האחוז ועמד בסוף דצמבר על 34%. העלייה ביחס החוב לתוצר ברביע הרביעי שיקפה גידול של כ-7 נקודות האחוז ביתרת החוב החיצוני לעומת עלייה של כ-2 נקודות האחוז בתוצר (במונחים דולריים).

להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים

גרפים ונתונים​​​