הסקירה השנתית של מחלקת המטבע לשנת 2016

25/06/2017
לכל ההודעות בנושא:
שטרות ומעות
        לסקירה​​
 
  ​ 

  •       בשנת  2016 גדל מחזור המזומן ב-3%, לעומת גידול של כ-16% ב-2015, ושוויו עמד  על כ 76- מיליארד שח, יצוין כי עד חודש מאי 2017 גדל שווי מחזור המזומן ב 4.3%. בממוצע שנתי, קצב הגידול במחזור בעשור האחרון עומד על % 11.
  •      בשנת 2016 משך הציבור מהבנקים מזומן בסך של 230 מיליארדי ₪, ירידה של  1% לעומת 2015.
  •       בדומה לשנים האחרונות, גידול ערכו של מחזור השטרות משתקף בעיקר בגידול מספר השטרות בעריך 200 ₪ וחלקם במחזור השטרות עמד על 49% בסוף 2016. עד  מאי 2017, הוחלפו במחזור 89% מהשטרות בעריך 50 ₪ מסדרה ב'  בשטרות מסדרה ג' (עם דיוקנו של שאול טשרניחובסקי, שהושקו בספטמבר 2014) ו-65% מהשטרות בעריך 200 ₪ (עם דיוקנו של נתן אלתרמן, שהושקו בדצמבר 2015)  .

 

מחלקת המטבע בבנק ישראל פועלת על פי הסמכויות הקבועות בחוק בנק ישראל בנוגע להנפקת שטרות, מעות ומטבעות זיכרון ובנוגע להסדרתה של מערכת המזומנים. במחלקה שלוש זרועות ארגוניותיחידה למדיניות, תכנון ובקרה, אגף הנפקה, ואגף לניהול המזומניםואלה אחראיות על הכסף המזומן במדינה החל משלב התכנון של כמויות המזומן בהתאם לתחזית הביקוש  עבור דרך עיצוב השטרות, המעות ומטבעות הזיכרון, שילוב סימני הביטחון בהם והנפקתם; וכלה בהסדרתה התפעולית של מערכת המזומנים.

בתום 2016 עמד שוויו של מחזור המזומן על כ 76- מיליארד שח, וסכום זה משקף גידול של 3%, לעומת גידול שנתי ממוצע של 11% בעשור האחרון. למרות ההתפתחויות באמצעי התשלום החלופיים עדיין לא ניתן לייחס להן את הגידול הנמוך, שכן הגידול במחזור עד מאי 2017 עמד על4.3% . נראה כי הגידול הנמוך ב 2016- מהווה תיקון לכך שהגידול ב 2015- עלה על הממוצע בעשור האחרון והגיע ל 16%-,  כך שקצב הגידול הממוצע בשנתיים האחרונות אינו שונה מזה של ממוצע השנים האחרונות..

בשנת 2016 החלה מחלקת המטבע בבנק ישראל לערוך סקרים באופן שיטתי. סקרים אלו מעניקים כלי משמעותי להבנת הרגלי השימוש במזומן והמגמות בהם. ממצאי הסקרים מפורטים בהרחבה בגוף הסקירה.

במרוצת השנה הנסקרת גיבשה מחלקת המטבע את כללי בנק ישראל (כללים להפעלה סדירה של מערכת המטבע) במטרה להסדיר היבטים תפעוליים שונים של מערכת המטבע, לרבות פעילותם של מרכזי המזומנים, בעיקר כדי לשמור על איכות המטבע במחזור ולייעל את ההתמודדות עם זיופי מטבע. כללים אלה נכנסו לתוקף ב-2017. כמו כן יזמה המחלקה תרגיל היערכות לחירום בקנה מידה נרחב, והשתתפו בו התאגידים הבנקאיים, חברת הדואר, חברות הבלדרות וגורמים נוספים. התרגיל, שנחל הצלחה רבה,  הדגיש את רציפותה של אספקת המטבע בתרחישי חירום שונים. בנוסף,  המשיכה מחלקת המטבע להשקיע משאבים בשדרוג תשתיות המיכון ומערכות המידע על מנת לשפר ולייעל את מערכת המטבע. בין השאר הגיעה המחלקה לשלבים מתקדמים בפיתוח מערכת לניתוח, מעקב ובקרה המבוססת על מספריהם הסידוריים של השטרות בסדרה ג' של השקל החדש.

 

במהלך השנה נמשך תהליך החלפת השטרות מסדרה ב' בשטרות מסדרה ג'. בנק ישראל השיק את השטר החדש בעריך 50 שח ב 2014-,  ועד מאי 2017 הוחלפו כ-89% מהשטרות במחזור בשטרות מהסדרה החדשה. השטר החדש בעריך 200 שח הושק ב- 2015, ובעריך זה הוחלפו כ 65%- מהשטרות . בהמשך צפוי הבנק להשיק את השטרות האחרים בסדרה החדשה, בעריכים 100 שח ו 20-שח. החלפת הסדרה נועדה בעיקר לשדרג את סימני הביטחון על מנת לצמצם את הסיכון לזיופים. סימני הביטחון בשטרות החדשים נמנים עם המתקדמים מסוגם, וייחודם נעוץ בכך שלציבור קל מאוד לזהותם ועם זאת קשה מאוד לזייפם.

מוּדעוּת הציבור לסימני הביטחון בשטרות נושאת חשיבות מיוחדת בתקופת השקתם של עריכים חדשים, משום שזייפנים בארץ ובעולם כולו מנסים לנצל את חוסר ההיכרות של הציבור עם מאפייני השטר על מנת להפיץ תצלומי שטרות או זיופים באיכות נמוכה. לכן מחלקת המטבע פועלת להנגיש לציבור מבעוד מועד את הכלים והאמצעים להכיר את השטר החדש ואת סימני הביטחון המשולבים בו, והיא עושה זאת במגוון אמצעים, לרבות כרזות ועלוני הסברה במגוון שפות, אתר אינטרנט ייעודי שכתובתו www.newbanknotes.org.il  , אתר האינטרנט של בנק ישראל ומוקד טלפוני שמספרו  .1-800-300-018

 

נתוני מחזור המטבע:

25617.png

25617-2.png

 

סדרת השטרות החדשה:

25617-3.png

25617-4.png


 

​​​