המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע השני של שנת 2018

​להודעה במלואה


התפתחות שער החליפין – החלשות השקל מול הדולר במקביל להתחזקות הדולר בעולם

במהלך הרביע השני נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 3.9% והתחזק מול האירו בשיעור של 1.7%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, התחזק השקל בכ- 0.5%.

בעולם, התחזק הדולר ברביע השני מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 5.7% מול האירו, ב- 3.9% מול הין היפני, ב-3.8%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 6.8% מול הפאונד הבריטי.

תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל וירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה ברביע השני בכ- 0.8 נקודת האחוז ועמדה על 5.9%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" ירדה ברביע השני בכ-0.1 נקודת אחוז ועמדה על 7.3%.

סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עמדה ברביע השני על 7.4%  בהשוואה ל- 7.8% ברביע הקודם. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים עלתה ועמדה ברביע השני על 9.6% בהשוואה ל- 8.8% ברביע הקודם (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.


נפח המסחר בשוק המט"ח– ירידה בנפח המסחר הכולל במקביל לעלייה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ ברביע השני הסתכם בכ-494 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-518 מיליארדים ברביע הקודם. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-5% ועמד על 8.1 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם ברביע השני בכ-123 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה ירד ברביע השני בכ-8% בהשוואה לרביע קודם ועמד על 2 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם ברביע השני ב- 21.5 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר ברביע השני ירד בהשוואה לרביע קודם ועמד על כ- 353 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ברביע שני בכ- 348 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-354 מיליארדים ברביע הקודם. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-2% בהשוואה לרביע הרביעי ועמד על 5.7 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בכ- 0.3 נקודות אחוז ועמד בסוף הרביע השני על כ- 37.7%.