התפתחות החוב במשק בשנת 2013

26/02/2014
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים

להודעה זו כמסמך Word

 לנתונים וגרפים

א.      תמצית הדברים
 • בשנת 2013 גדלה יתרת החוב במשק הישראלי בכ-43 מיליארדי ש"ח (2.3%) לרמה של כ-1.9 טריליוני ש"ח. זאת עקב  גיוסים נטו של כ-67 מיליארדים, רובם של הממשלה ומשקי בית, אשר קוזזו בחלקם ע"י ייסוף שע"ח של כ-7% שהביא לירידה בשווי השקלי של החוב במט"ח.

 • חלה ירידה של 16 מיליארדי ש"ח בחוב המגזר העסקי, לרמה של כ-778 מיליארדי ש"ח (2%-) לעומתה יתרת החוב של משקי בית גדלה במהלך 2013 בכ-27 מיליארדי ש"ח (7.1%) ועמדה בסוף השנה על כ-410 מיליארדים.

 • בשנת 2013 הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-30 מיליארדי ש"ח, רובן באמצעות אג"ח סחיר, כ-2 מיליארד יותר מ-2012. 

 • בשנת 2013 נרשמו ביצועי משכנתאות בסך של כ-51.7 מיליארדים, זאת לעומת כ-46.7 מיליארדים בשנת 2012.

ב.     
יתרות החוב של המגזר העסקי
 • במהלך השנה חלה ירידה של 16 מיליארדי ש"ח בחוב המגזר העסקי, לרמה של כ-778 מיליארדי ש"ח (2%-). הירידה בחוב נבעה בעיקר מייסוף שע"ח, בעוד שגיוסי החוב הסתכמו בכ-3 מיליארדי ש"ח (0.4%). הגיוסים התרכזו באשראי מחו"ל ובהלוואות הישירות של המוסדיים למגזר העסקי וקוזזו בחלקם על ידי פירעונות של האשראי הבנקאי ואג"ח לא סחיר. 

 • יחס החוב של המגזר העסקי לתוצר העסקי עמד בסוף 2013 על 101%, ירידה של כ-7 נק' אחוז מתחילת השנה, שילוב של ירידה בחוב ועלייה בתוצר. ירידה זו היא המשך של מגמת הירידה ביחס החוב שהחלה בסוף הרביע הראשון של 2008 והסתכמה מאז ב-29 נק' אחוז.

 • מנתוני התפלגות החוב הבנקאי לפי סקטורים עולה, כי בשנתיים  האחרונות חלה תחלופה מסוימת בין האשראי שהעמידו הבנקים למגזר העסקי לבין האשראי למשקי הבית: מסוף 2011 ירדה יתרת החוב של המגזר העסקי לבנקים מרמה של 405 מיליארדי ש"ח לרמה של 390 מיליארדים. מנגד עלתה יתרת החוב של משקי הבית לבנקים מכ-320 מיליארדים לכ-370 מיליארדים. רוב העלייה בחוב של משקי הבית מקורה באשראי לדיור.

26-02-2014-1.png

26-02-2014-2.png

26-02-2014-3.png

26-02-2014-4.png

 

 

 

ג.      הנפקות אג"ח חברות

 • בשנת 2013 הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-30 מיליארדי ש"ח, רובן באמצעות אג"ח סחיר, כ-2 מיליארד יותר מ-2012. ממוצע ההנפקות החודשי מתחילת השנה עמד על כ-2.5 מיליארדי ש"ח. 
 • בנטרול אג"ח של חברות ממשלתיות חל גידול בולט יותר בהנפקות הקונצרניות, שכן ההנפקות הממשלתיות קטנו מכ-10 מיליארדי ש"ח ב-2012 ל-2 מיליארדים בלבד ב-2013.
 • בענף הנדל"ן חל גידול של כ-60% בהנפקות לעומת 2012, כך שעמדו ב-2013 על כ-16 מיליארד. לעומתו חלה ירידה בהיקף הגיוס בענפי הפיננסים (55%-, 4.9 מ') והמסחר והשרותים (34%-, 7.4 מ').

 

26-02-2014-5.png

ד.      חוב משקי הבית
 • יתרת החוב של משקי בית גדלה במהלך 2013 בכ-27 מיליארדי ש"ח (7.1%) ועמדה בסוף השנה על כ-410 מיליארדים. הגידול ביתרת החוב נבע מגיוס חוב חדש מהבנקים. החוב לדיור גדל מתחילת השנה בכ-19 מיליארדי ש"ח (7.3%), רובו נובע מגיוס חוב נטו של כ-16 מיליארדים, קצב  הדומה לקצב הגידול בו בשנתיים הקודמות.

 • בשנת 2013 נרשמו ביצועי משכנתאות בסך של כ-51.7 מיליארדים, זאת לעומת כ-46.7 מיליארדים בשנת 2012. 

 • יחס החוב של משקי הבית לתוצר עמד בסוף 2013 על 39.4%, גידול מתון של כ-1 נק' אחוז לעומת סוף 2012. גידול זה נבע מעליית החוב של משקי הבית בקצב גבוה יותר מעליית התוצר.

26-02-2014-6.png

26-02-2014-7.png

26-02-2014-8.png

26-02-2014-9.png

ה.      עלויות החוב במשק
 • במהלך שנת 2013 ירדה הריבית על האשראי הבנקאי הצמוד שניתן בכ-0.3 נקודות אחוז עד לרמה של 2.5%. פער הריבית בין אשראי לפיקדונות במגזר הצמוד ירד ב-0.1 נקודות אחוז במהלך השנה.

 • שיעור הריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות במסלול הלא צמוד בריבית משתנה ירד במהלך השנה בכ-0.9 נקודות אחוז, זאת במקביל לירידה של 1 נק' אחוז בריבית ב"י. במסלול הצמוד למדד נרשמו ירידות של כ-0.5 נק' אחוז בשיעורי הריבית הממוצעת במחצית הראשונה של השנה, ועליות של כ-0.75 נק' אחוז במחצית השנייה, עד לרמה של כ-2.5% בסוף השנה.

 • המרווח בין תשואת מדד האג"ח הקונצרני הצמוד, תל בונד 60, לבין ממוצע תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות הצטמצם במהלך שנת 2013 בכ-0.5 נק' אחוז לרמה של 1.22 נק' אחוז.
 
 
לוח 4: עלויות החוב והמרווחים
26-02-2014-10.png

26-02-2014-11.png
26-02-2014-12.png


26-02-2014-13.png

ו.      חודש דצמבר 2013/ינואר 2014
יתרות
 • בחודש דצמבר 2013 ירדה יתרת החוב במשק הישראלי בכ-4 מיליארדי ש"ח (0.2%-). מקורה של ירידה זו בעיקר בייסוף שע"ח של כ-1.5%, בעוד שגיוסי חוב של משקי בית קוזזו ע"י פירעונות של הממשלה. 

 • יתרת החוב של המגזר העסקי ירדה בכ-4 מיליארדי ש"ח. הירידה ביתרה נבעה כאמור מהשפעת ייסוף השקל, בעוד שפירעון אג"ח קוזז בחלקו ע"י גיוס חוב מהבנקים. יתרת החוב של משקי הבית עלתה בכ-2.3 מיליארדי ש"ח, רובה כתוצאה מגיוס חוב מהבנקים.

ביצועים והנפקות
 • ביצועי האשראי (מנוכי עונתיות) עמדו בחודש ינואר על כ-7.4 מיליארדי ש"ח, דומה לממוצע הביצועים בשנת 2013 (7.5 מיליארדים). בחודש ינואר הסתכמו ביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות) בכ-3.8 מיליארדי ש"ח, נמוך מעט מהממוצע החודשי בשנת 2013 (4.3 מיליארדים).

 • בחודש ינואר הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-0.7 מיליארדי ש"ח, כולן באג"ח סחיר.

מחירים
 • פער הריביות במגזר הלא צמוד בחודש דצמבר עלה בכ-0.06 נק' אחוז, כתוצאה מירידה בריבית על יתרת הפיקדונות. בחודש דצמבר קטן פער הריביות במגזר הצמוד בכ-0.05 נק' אחוז עקב עליה בריבית על הפיקדונות הגדולה יותר מהירידה בריבית על האשראי הצמוד השולי (שניתן במהלך החודש).
 
ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק