הנכסים וההתחייבויות של המשק מול חו"ל, רביע רביעי 2018

26/03/2019
לכל ההודעות בנושא:
מאזן התשלומים
פרסומים סטטיסטיים
  • יתרת הנכסים של תושבי ישראל בחו"ל ירדה ברביע הרביעי של שנת 2018 בכ-8.7 מיליארדי דולרים (2%-), ועמדה בסוף דצמבר על כ-438 מיליארדי דולרים. הירידה ביתרה נבעה ברובה מירידות במחירי המניות הזרות שמחזיקים תושבי ישראל בתיק ני"ע למסחר. 
  • יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל ירדה במהלך הרביע הרביעי ב-14.5 מיליארדי דולרים   (4.6%-) ועמדה בסוף דצמבר על כ-304 מיליארדים. עיקר הירידה נבעה מירידות חדות במחירי המניות הישראליות (ישירות ובתיק ני"ע למסחר) וממימושים נטו במניות בתיק ני"ע למסחר.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות של המשק מול חו"ל עלה במהלך הרביע הרביעי בכ-5.8 מיליארדי דולרים (4.5%) ועמד בסוף דצמבר על כ-133 מיליארדים. העלייה בעודף הנכסים התרחשה כתוצאה מירידה ביתרת ההתחייבויות בהיקף גבוה מהירידה ביתרת הנכסים.
  • עודף הנכסים על ההתחייבויות במכשירי חוב בלבד (החוב חיצוני השלילי נטו), לא השתנה במהלך הרביע הרביעי ונותר בסוף דצמבר ברמה של 158 מיליארדי דולרים.
  • היחס שבין החוב החיצוני ברוטו לתמ"ג ירד במהלך הרביע הרביעי ב-0.2 נקודות האחוז ועמד בסוף דצמבר על 24.9%. היציבות ביחס החוב לתוצר שיקפה ירידה ביתרת החוב החיצוני ברוטו בשיעור דומה לירידה בתוצר במונחים דולריים.​

להודעה במלואה