הפיקוח על הבנקים נוקט בצעד נוסף להקלת המעבר מבנק לבנק – פישוט הליך העברת חיובים על פי הרשאה

להודעה זו כמסמך Word

במסגרת יישום המלצות הצוות להגברת התחרותיות במערכת הבנקאית, פרסם היום המפקח על הבנקים, דוד זקן, טיוטת תיקון להוראת ניהול בנקאי תקין מספר 439 "חיובים על פי הרשאה", המסדירה את תהליך הקמת הרשאות לחיוב חשבון והעברתן מבנק לבנק.

 
הרשאה לחיוב חשבון היא שיטה לביצוע תשלומים, לפיה לקוח נותן אישור לבנק שלו להעביר כסף למוטבים על פי בקשתם. מוטבים אלו הם כל אותם הגופים ובתי עסק להם מעבירים כסף/תשלום באופן שוטף, לדוגמא רשויות, חברות תקשורת, חברת החשמל, מוסדות חינוך ועוד.


תהליך העברת הרשאות לחיוב חשבון מבנק לבנק, זוהה כתהליך מורכב, הכרוך לעיתים בטרחה מרובה מצד הלקוח, ועל כן כאחד החסמים המרכזיים העומדים בפני לקוחות המעוניינים להעביר את פעילותם מבנק לבנק ולשפר את תנאי התקשרותם עם הבנקים.


כדי לשפר ולייעל את תהליך העברת ההרשאות הקיימות לחיוב חשבון מהבנק הישן של הלקוח לבנק החדש, נקבע תהליך חדש אשר יתבצע במינימום מאמץ מצדו של הלקוח, ובפרק זמן קצר יחסית. כל שיידרש מהלקוח הוא להגיש בבנק החדש בקשה להעברת החיובים,  ולצרף דוח חיובים על פי הרשאה שיפיק מהבנק הישן (לקוח גם יוכל, במידה ויהיה מעוניין בכך, לאשר לבנק החדש להפיק את הדוח האמור עבורו). את המשך התהליך יבצע הבנק החדש עבור הלקוח, זאת בשונה מהתהליך הקיים היום בו נדרש הלקוח לפנות מחדש לכל בתי העסק להם העניק הרשאה בעבר, ולהקים את ההרשאות מחדש בעצמו.

 

בנוסף, במסגרת טיוטת התיקון, אשר מטרתו לייעל ולפשט את התהליך של הקמת הרשאות חדשות, בוטל הצורך בשימוש בכתב הרשאה חתום על ידי לקוח ובשמירת העתק ממנו על ידי הבנק על מנת להקים הרשאה לחיוב חשבון. כמו כן, נקבע כי לקוח יוכל להגיש בקשה להקמת הרשאה במגוון ערוצי תקשורת, ביניהם אתר האינטרנט של הבנק, פקס, דואר וסניף הבנק.

 

דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: " מטרת התיקון היא להסיר את החסמים שהיו קיימים עד היום, ולפשט עבור הלקוח את תהליך העברת החיובים על פי הרשאה. העובדה שלקוח יוכל לעשות מינימום פעולות, כדי להעביר את פעילותו מבנק לבנק, ללא צורך בהגעה לסניף הבנק וללא טרחה מיותרת, הנה צעד משמעותי נוסף להגברת התחרותיות בענף הבנקאות"

בנוסף לאמור לעיל להלן שינויים נוספים בטיוטת ההוראה:
  1. בוטלה הדרישה הקיימת בנוסח ההוראה כיום, לפיה אם לקוח לא המציא לבנק החדש, בתוך תקופה של שישה חודשים, העתק מכתב ההרשאה המקורי שהיה בידי הבנק הישן, הבנק החדש לא היה רשאי להמשיך ולחייב את חשבון הלקוח עד להמצאת כתב הרשאה מקורי. דרישה זו חייבה, כאמור, פנייה מחדש של הלקוח לכל אחד מבתי העסק אשר זוכו בהתאם לכתב הרשאה זה לצורך קבלת כתבי הרשאה חדשים והעברתם לבנק. בכך הוסר חסם רגולטורי משמעותי.

  2. לקוח יהיה רשאי לבטל חיוב לא יאוחר משלושה ימי עסקים לאחר מועד החיוב. זאת בשונה מהמצב הקיים היום, לפיו ניתן לבטל חיוב לכל המאוחר יום עסקים לפני מועד החיוב.

  3. לקוח יהיה רשאי בכל עת לדרוש מהבנק לבטל חיוב אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת תוקף ההרשאה או את הסכומים שנקבעו בהרשאה. זאת בשונה מהמצב הקיים היום לפיו אפשרות זאת מוגבלת ל-90 יום בלבד לאחר מועד החיוב.

מועד תחילת התיקון המוצע הינו 1 במרץ 2015.