החלטת ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים בעניין הפרת הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון על ידי בנק ירושלים בע"מ

להודעה זו כמסמך Word

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים לעניין איסור הלבנת הון ומימון טרור החליטה ביום 25.3.2014, להטיל עיצום כספי בסך 800 אלף ש"ח על בנק ירושלים בע"מ (להלן - "הבנק"), בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון, התש"ס - 2000 (להלן - "החוק"), שביצע. לבנק עומדת זכות ערעור לבית משפט השלום תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה.


ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בתקופה 2008-2011.


ממצאי דוח הביקורת הצביעו על מספר הפרות של צו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי, דיווח וניהול רישומים של תאגידים בנקאיים למניעת הלבנת הון ומימון טרור), התשס"א-2001 (להלן - "הצו") שגררו, כאמור, עיצום כספי בסכום כולל של 800 אלף ש"ח. עיקר ההפרות נבעו מהיערכות לקויה של הבנק בעיקר בסוגי ההפרות הבאים:

1.             אי דיווח על פעולות בלתי רגילות.

2.             ליקויים וחוסרים במידע שהועבר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

3.             דיווחים שהועברו באיחור ניכר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

 

בהחלטתה התחשבה הוועדה בפעולות הבנק לתיקון הליקויים.

הוועדה מוצאת לנכון להדגיש את החשיבות שהיא מייחסת לקיומה של תרבות ציות למילוי אחר הוראות ונהלים ולאכיפה בלתי מתפשרת של משטר איסור הלבנת הון. בצד קביעת המדיניות והנהלים, על הבנק לוודא כי מוקצים משאבים הולמים ליישום מדיניות הציות ואכיפתה. בנוסף, הוועדה מבקשת לחדד כי על תאגיד בנקאי המתכוון להרחיב את פעילותו להיערך מבעוד מועד כך שיוכל להתמודד עם הגידול בפעילותו.
ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים היא ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל עיצומים כספיים (קנסות), על תאגידים בנקאיים (עד לגובה של כ- 2.2 מיליוני ש"ח להפרה), בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, מר דוד זקן, וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.