הרצאת המשנה לנגיד בנק ישראל, מר אנדרו אביר, בנושא "מדיניות מוניטרית בצל משבר הקורונה" בכנס של בית ההשקעות לידר שוקי הון

למצגת

המשנה לנגיד בנק ישראל, אנדרו אביר, הציג היום בכנס של בית ההשקעות לידר שוקי הון סקירה אודות מצב המשק הישראלי וצעדי המדיניות בהם נוקט בנק ישראל במשבר הקורונה, תוך התמקדות בצעדים המוניטריים החדשים אותם קבעה הוועדה המוניטרית בשבוע שעבר.

אביר תיאר את מצבה הטוב יחסית של כלכלת ישראל ערב משבר הקורונה, הציג את תחזית הצמיחה המעודכנת של חטיבת המחקר, השפעת הסגר הראשון והיציאה ממנו -השיפור שחל במצב המשק בחודשי הקיץ ואת ההחמרה לאור הסגר השני והזכיר את חשיבות השימוש של הממשלה בכלים העומדים לרשותה לטיפול במשבר הכלכלי – בין היתר העברת התקציב ל-2021.

המשנה לנגיד תיאר בהרחבה את צעדי המדיניות המוניטרית וצעדים נוספים שבהם נקט בנק ישראל בשווקים הפיננסיים, לרבות מדיניות הבנק בנושא שער החליפין וההתערבות בשוק המט"ח שהבנק נוקט בה ככל שנדרש. צעדי המדיניות התמקדו בצורך לייצב את השווקים הפיננסיים ולאפשר את פעילותם התקינה, לוודא שהמשק לא יקלע למחנק אשראי, ושהמערכת הפיננסית תוכל להמשיך לספק את צרכי האשראי במשק. אביר ציין כי ניתן לראות באופן ברור את השפעת הצעדים של הבנק בזמן אמת למשל על התשואות של האג"ח הממשלתי והקונצרני ופעילות ההנפקות.

אביר הרחיב בנוגע לצעדים שנקטה הוועדה בהחלטתה האחרונה ומסר שכדי לוודא כי לסייע להמשך מימוש מטרות המדיניות, הודיעה הוועדה המוניטרית על שני צעדים נוספים:

  • הגדלת תכנית רכישות האג"ח הממשלתי בשוק המשני ב-35 מיליארדי ש"ח. לתכנית זו חלק חשוב בייצוב השווקים הפיננסיים מאז פרוץ המשבר, והיא תומכת בתנאי אשראי נוחים לכל הלווים במשק. לאור הימשכות המשבר הבריאותי בארץ ובעולם וההשלכות הנמשכות שלו על המצב הכלכלי, הוועדה המוניטרית סברה שנכון יהיה להרחיב את היקף התכנית, על מנת לוודא שצרכי האשראי של המשק ממשיכים לקבל מענה בסביבת ריבית נוחה לאורך כל העקום, ושהמדיניות המוניטרית מספקת את התמיכה הנדרשת לפעילות הריאלית ולאינפלציה בעת הזו.
  • נדבך נוסף בתוכנית להקלת תנאי האשראי לעסקים קטנים וזעירים. היות ופגיעת המשבר היא קשה במיוחד בקרב עסקים קטנים רבים, הוועדה ראתה צורך מיוחד להבטיח את תנאי האשראי הנוחים לעסקים אלו. לכן, החליטה הוועדה על נדבך נוסף של התכנית למתן אשראי לבנקים כנגד הלוואות לעסקים קטנים. במסגרת זו, בנק ישראל יספק למערכת הבנקאית הלוואות בריבית קבועה של מינוס 0.1%, רק כנגד הלוואות שהבנקים יעניקו לעסקים קטנים וזעירים בריבית שלא תעלה על פריים +1.3%. התכנית הינה בהיקף של עד 10 מיליארד ש"ח ותופעל עד סוף חודש יוני 2021.​