המדד המשולב לחודש אוקטובר 2019 עלה ב-0.3%: הפעילות מתרחבת סביב הקצב ארוך הטווח

26/11/2019
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים


המדד המשולב למצב המשק לחודש אוקטובר עלה ב-0.30%. קצב גידולו של המדד משקף צמיחה בקצב ארוך הטווח תוך האצה קלה בחודשיים האחרונים. המדד המשולב הושפע לטובה מעלייה בכל רכיביו ובפרט מעלייה מהירה ביבוא מוצרי הצריכה וביצוא הסחורות באוקטובר, מעלייה של שיעור המשרות הפנויות באותו חודש לאחר ירידה רצופה במהלך השנה האחרונה ומעלייה של הייצור התעשייתי ושל מדדי הפדיון בספטמבר. לא היו עדכונים של ממש במדד המשולב לחודשים הקודמים (לוח 1). לוח 2 מציג את התפתחות רכיבי המדד בחודשים האחרונים.

 

לוח 1: עדכונים לאחור במדד המשולב

עדכון משולב (באחוזים)

נתון קודם

נתון חדש

אוקטובר

 

0.30

ספטמבר

0.25

0.29

אוגוסט

0.20

0.20

יולי

0.21

0.21

 


 

לוח 2: השינויים ברכיבי המדד בחודשים האחרונים

(שיעורי שינוי חודשיים  באחוזים, אלא אם כן צוין אחרת)

 

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

מדד הייצור התעשייתי (ללא כריה וחציבה)

 

0.9

-1.8

3.4

מדד הפדיון בשירותים (ללא  חינוך ומינהל ציבורי)

 

1.1

-1.3

-0.6

מדד הפדיון במסחר הקמעונאי

 

5.0

-6.0

0.1

יבוא מוצרי הצריכה[1]

9.3

8.9

-3.4

-3.1

יבוא התשומות לייצור (ללא דלקים)

3.6

3.3

2.2

-4.0

יצוא הסחורות (ללא חקלאות) 1

7.2

-9.1

3.0

0.0

יצוא השירותים (ללא תחבורה) 2

 

 

3.2

-2.3

משרות השכיר – במגזר הפרטי

 

 

0.0

0.0

שיעור המשרות הפנויות במגזר העסקי3

3.5

3.4

3.5

3.5

התחלות הבנייה4

 

 

 

 

 1 יבוא ויצוא הסחורות מחושבים במחירים  קבועים (באמצעות ניכוי שינויים במדדי המחירים של סחר החוץ)

2 יצוא השירותים מחושב במונחים ריאליים באמצעות מדד המחירים לצרכן.

3 שיעור המשרות הפניות מחושב מתוך סך המועסקים ומספר המשרות הפנויות ונכלל במדד ברמתו, מנוכה עונתיות.

4 מכיוון שהלמ"ס מפרסם את נתוני התחלות הבניה פעם ברביע, הנתונים המשולבים במודל הם בפריסה חודשית על סמך מקורות נוספים, כך שהפריסה עקבית עם הנתון הרבעוני שהלמ"ס מפרסם (באחוזים, מנוכה עונתיות).  הנתון האחרון שפורסם הוא לאפריל-יוני ולכן הוא אינו מופיע בלוח.

 

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף המדד המשולב.

 ​