בנק ישראל מאפשר למערכת הבנקאית להרחיב את היקף האשראי למימון תשתיות

הפיקוח על הבנקים העביר למערכת הבנקאית עדכון הוראה ​המאפשר לבנקים להעמיד אשראי נוסף בהיקף של 4% מתיק האשראי למימון פרויקטים תשתיתיים אשר נכללים במסגרת ענף "עבודות הנדסה אזרחית", מעבר לאשראי בהיקף של 20% לשאר תחומי הבינוי והנדל"ן. הערכת הפיקוח הנה כי שינוי המגבלה יאפשר גידול של כ- 25 מיליארדי ₪ באשראי הבנקאי לתחום התשתיות הלאומיות.

על פי הוראת הפיקוח על הבנקים, אשראי למימון פרויקטים תשתיתיים המצויים בשלב הקמה כפוף למגבלה הענפית לענף בינוי ונדל"ן בשיעור של  20% מסך תיק האשראי של הבנק ובתנאים מסוימים לשיעור של 22%. החשב הכללי במשרד האוצר פנה למפקחת על הבנקים וביקש לבחון את האפשרות להקל על הבנקים להשתתף במימון תשתיות, על רקע צבר גדול של פרויקטים תשתיתיים המתוכננים לשנים הקרובות. ניתוח שנערך בפיקוח על הבנקים בסיוע חטיבת המחקר של בנק ישראל העלה שהסיכון במתן אשראי לפרויקטים תשתיתיים המתבצעים במסגרת של שותפות בין המגזר הפרטי למגזר הציבורי, PPP (Public Private Partnership) הוא נמוך יותר מאשר בפרויקטים רגילים, לאור השתתפות הממשלה בפרויקט וקיומן של ערבויות ממשלתיות. אי לכך, ועל מנת לתמוך בצמיחה ארוכת הטווח של המשק, הוחלט לתקן את ההוראה באופן שיאפשר לבנקים להעמיד אשראי לענף בינוי ונדל"ן עד לשיעור של 24%, ובלבד שהתוספת מעבר ל- 20% תשמש למימון תשתיות באמצעות פרויקטים מסוג PPP. הטיוטה תיכנס לתוקף כהוראה סופית לאחר דיון בוועדה המייעצת וקבלת הערות הציבור.