הוועדה המוניטרית החליטה ב-26 בפברואר 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

  • סביבת האינפלציה נותרה נמוכה מהיעד, אך חלה עלייה מסויימת בציפיות לאינפלציה לטווחים הקצרים והבינוניים. בחודשים הקרובים צפויה ירידה זמנית באינפלציה השנתית. הפיחות שחל בחודש האחרון, ככל שיתמיד, כמו גם עליית השכר במשק, יתמכו בחזרת האינפלציה ליעד.
  • הפעילות הכלכלית מוסיפה להתרחב בהתאם לקצב הצמיחה הפוטנציאלית. הצמיחה ב-2017 הייתה מאוזנת יותר; על רקע הצמיחה המהירה בסחר העולמי יצוא הסחורות הציג צמיחה חיובית, על אף הייסוף, ויצוא השירותים צמח בקצב נאה. לעומת זאת, בהשקעה בבנייה למגורים חלה ירידה בשלושת הרבעונים האחרונים. נתוני שוק העבודה מוסיפים להצביע על רמת פעילות גבוהה בשוק עבודה "הדוק". מהאינדיקטורים האחרונים ניתן להעריך שצמיחת הפעילות הכלכלית נמשכת ברבעון הראשון של 2018.
  • השיפור בכלכלה העולמית מתבסס והתחזיות לצמיחה ולסחר העולמיים ממשיכות להתעדכן כלפי מעלה; ה"תיקון" בשווקי המניות העולמיים נבלם לעת עתה. בארה"ב הריבית צפויה להמשיך לעלות בעוד מרבית הבנקים המרכזיים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה, אך בשווקים הפיננסיים מתחיל להסתמן תוואי עתידי של מדיניות מרחיבה פחות.
  • מאז החלטת הריבית האחרונה נחלש השקל בכ-3.1% במונחי שער החליפין האפקטיבי, ובכ-1.6% מול הדולר. במהלך ינואר התערב בנק ישראל בשוק המט"ח ורכש 1.8 מיליארד דולר.
  • הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות; נרשמה ירידה במחירי הדירות בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים.

בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.


לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה ​

גרפים ונתונים​

 

סביבת האינפלציה מוסיפה להיות נמוכה. מדד המחירים לצרכן ירד בינואר ב-0.5%, וגם בחודשיים הקרובים צפויה אינפלציה נמוכה, בהתאם לתוואי העונתי ועקב הפחתות המחירים שיזמה הממשלה (איור 2 בקובץ הנתונים המצורף). עם זאת, בחודש האחרון עלו ציפיות האינפלציה: הציפיות לשנה הקרובה משוק ההון עלו ל-0.8%, וממוצע תחזיות החזאים מצוי בסביבה דומה (איור 4). עלייה נרשמה גם בציפיות משוק ההון לטווחים הבינוניים (איור 5): הציפיות פורוורד לשנה השנייה מצויות בסביבת הגבול התחתון של היעד, והציפיות לשנה השלישית – בתוכו. הציפיות לטווחים הארוכים מוסיפות להיות מעוגנות בתוך היעד. העלייה באינפלציה הצפויה התרחשה על רקע הפיחות בשער החליפין שחל בחודש האחרון (איור 6); במידה שהפיחות יתמיד הוא צפוי, לצד השפעת עליית השכר, לתמוך בהמשך העלייה באינפלציה.

מאז החלטת הריבית הקודמת עלו תשואות האג"ח הממשלתיות בארץ ובעולם; בישראל נרשמה עלייה מתונה מבארה"ב כך שפער התשואות גדל. (איור 7). רמת המרווחים בין תשואות האג"ח התאגידיות לתשואות האג"ח הממשלתיות עלתה קלות אך היא עדיין נמוכה מאוד, בדומה למגמה בעולם.

הפעילות הכלכלית מוסיפה להתרחב בקצב שתואם את קצב הצמיחה הפוטנציאלית (איור 10): על פי האומדן הראשון לנתוני החשבונאות הלאומית לרבעון הרביעי, המשק צמח ברביע האחרון של 2017 ב-3.6% (נתונים מנוכי עונתיות במונחים שנתיים). היצוא ברבעון זה צמח בקצב גבוה יחסית, ומאחר שנתוני היצוא ברבעונים הקודמים עודכנו כלפי מעלה, מסתמן שבשנת 2017 כולה הייתה הצמיחה מאוזנת מכפי שהראו ההערכות הקודמות (איור 11): היצוא (ללא יהלומים וחברות הזנק) צמח ב-2017 ב-5.3%. יצוא השירותים צמח בקצב מהיר, אך גם ביצוא הסחורות (ללא יהלומים) נרשמה צמיחה (2.5%, איור 12), על רקע הגידול הנאה בסחר העולמי (איור 18) ועל אף הייסוף. ההשקעה צמחה בשיעור מתון יחסית ב-2017, וחלה ירידה חדה בהשקעה בבנייה למגורים. אינדיקטורים לפעילות בינואר מעידים כי המשק צומח בקצב דומה גם בתחילת הרבעון הראשון של 2018 (איור 13). שוק העבודה מוסיף להיות הדוק ונמשך השיפור בנתונים השונים: שיעורי ההשתתפות והתעסוקה עלו (איור 14), שיעור האבטלה ירד, השכר עלה (אם כי חלה התמתנות בקצב עלייתו בחודשים האחרונים, איור 15), ויחס המשרות הפנויות למספר המובטלים גבוה.

הנתונים משוק הדיור ממשיכים להצביע על האטה בפעילות; נרשמה ירידה במחירי הדירות בשלושת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים, כך שבהסתכלות שנתית קצב העלייה התמתן מאוד (איור 8); היקף העסקאות ממשיך לרדת עקב ירידה מתמשכת בעסקאות שמבצעים משפרי דיור; נמשכת עלייה קלה בקצב נטילת המשכנתאות לאחר הירידה המתמשכת שחלה בו, תוך המשך ירידה קלה בריבית (איור 9).

הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מצביעים על התבססות השיפור, וקרן המטבע הבין-לאומית שבה ועדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה עבור המשקים העיקריים והסחר העולמי (איור 17). הירידות בשוקי המניות קטעו רצף עליות מתמשך במרבית השווקים, ולעת עתה הן נבלמו (איור 19). מרבית המשקים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה, אך בשווקים הפיננסיים מתחיל להסתמן תוואי עתידי של מדיניות מרחיבה פחות. המשק האמריקאי מצוי בקרבת תעסוקה מלאה וצפוי להמשיך לצמוח בקצב נאה בשנים הקרובות על רקע המדיניות הפיסקלית שצפויה להיות מאוד מרחיבה, תוך שהיא מובילה לעלייה בגירעון ובחוב. ה-Fed צפוי להעלות את הריבית בישיבתו הקרובה, ועוד פעמיים במהלך 2018. כלכלת גוש האירו צמחה ב-2017 ב-2.5%; זהו הקצב הגבוה ביותר שנרשם בגוש בעשור האחרון, והשיפור מקיף את מרבית המדינות בו. ה-ECB הותיר את המדיניות המוניטרית המרחיבה על כנה ואותת כי היא צפויה להימשך. הצמיחה ביפן נמשכת, אך האינפלציה עדיין נמוכה והמדיניות המרחיבה צפויה להיוותר על כנה. שיפור בפעילות הכלכלית נרשם גם בסין ובמשקים מתעוררים אחרים. מחיר הנפט היה תנודתי לאחר עלייה מתמשכת (איור 21). 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-12/03/2018. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-16/4/2018, בשעה 16:00, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים בהשתתפות הנגידה.

​​​