השינויים בשיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה

  • שיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב שכירים בני 25–35 בכל רמות ההכנסה עלה בין השנים 2007 ו-2016.
  • הקשר בין הכנסת משק הבית לבין ההסתברות של צעירים בני 25–35 לרכוש דירה ראשונה היה חזק יותר בשנים 2015–2016 מאשר בשנים שקדמו לעלייה המואצת של מחירי הדיור – 2007–2008.

עבודה שנכתבה על ידי ויקי רובשבסקי-בנית מחטיבת המחקר בבנק ישראל ותתפרסם בקרוב ב"לקט ניתוחי מדיניות וסוגיות מחקריות" מנתחת את השינויים בשיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב צעירים על פי רמת ההכנסה. הניתוח מתבסס על עיבוד קבצי נתונים מפורטים של מבצעי עסקאות דיור וקבצי הכנסות שנתיות של שכירים במשק. מהניתוח עולה כי שיעור רוכשי דירה ראשונה בקרב שכירים בני 25–35 מקרב השכירים בני אותו הגיל שלא הייתה בבעלותם דירה, עלה מרמה של כ-2 אחוזים לשנה בשנים 2007 ו-2008 לרמה של כ-4 אחוזים בשנים 2015 ו-2016 (איור 1). עם זאת, חשוב לציין שהעלייה בשיעור רוכשי דירה ראשונה שמזוהה בנתונים אינה משקפת ירידה בנטל הכלכלי על משקי בית צעירים, שכן התפתחות זו התאפשרה, בין היתר, באמצעות הארכה של תקופת החזר המשכנתה, וייתכן שהיא לוותה גם בהתפשרות על מאפייני הדירות הנרכשות. למרות שבשנים 2011 ו-2014 נצפתה ירידה זמנית בשיעור רוכשי דירה ראשונה צעירים בשל המחאה החברתית (שנת 2011) וההמתנה לתוכנית מע"מ אפס שבסופו של דבר לא יצאה אל הפועל (שנת 2014), היקף הרכישות עלה בחדות מייד אחריהן.


להודעה במלואה

לתיבה

​​​