הפיקוח על הבנקים מפרסם טיוטת הוראה שתאפשר לבנקים לבצע מיקור חוץ ושיתופי פעולה במגוון תחומים תפעוליים ועסקיים


הפיקוח על הבנקים פרסם היום טיוטת הוראה לבנקים בנושא "מיקור חוץ", המפרטת עקרונות להוצאת פעילויות של תאגידים בנקאיים לנותני שירות חיצוניים. ההוראה מבוססת על הנחיות בינלאומיות שמיושמות מזה מספר שנים במדינות רבות בעולם לרבות האיחוד האירופאי וארצות הברית.

 

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "ההוראה שהוצאנו בנושא מיקור חוץ מהווה צעד נוסף שהפיקוח על הבנקים מיישם לצורך תמיכה בשיפור היעילות של המערכת הבנקאית והגברת התחרות. ההוראה מאפשרת לבנקים ולחברות כרטיסי האשראי להגביר את השימוש במיקור חוץ ולחזק את שיתופי הפעולה עם גורמים שונים במגוון תחומים- תפעוליים ועסקיים, ובדרך זו לשפר את היעילות והגמישות התפעולית. היא צפויה גם לסייע לבנקים הקטנים, לחברות כרטיסי האשראי ולבנק חדש דיגיטלי, אם יוקם, שיוכלו לפצות על "החסרונות לקוטן" באמצעות מיקור חוץ".

בשנים האחרונות נרשמו שינויים משמעותיים בסביבת הפעילות של התאגידים הבנקאיים בארץ ובעולם, הנובעים בין היתר, מאימוץ מדיניות להגברת התחרות במערכת הבנקאית ובמערך התשלומים, האצה בהתפתחויות הטכנולוגיות וכניסתם של שחקנים חדשים המציעים מוצרי אשראי ושירותי תשלומים. שינויים אלו מחייבים את הבנקים לבצע בחינה מחדש של המודל העסקי שלהם לצד האצת תהליכי התייעלות. במקביל למהלכים אלו הפיקוח על הבנקים מעוניין לאפשר לשחקנים חדשים, או שחקנים קיימים קטנים, להם אין תשתיות סניפים ותשתיות תפעוליות, להתחרות בתחומים הפיננסיים מבלי שיצטרכו לבצע השקעות ראשוניות משמעותיות המהוות חסם כניסה קריטי למערכת הבנקאית.

מיקור החוץ מתייחס הן להוצאת  שירותים תפעוליים לגורם חיצוני, כגון מוקד שירות לקוחות או חלק מהפעילויות שלו, והן להוצאת  שירותים עסקיים או ביצוע שיתופי פעולה עסקיים בין התאגיד הבנקאי לגורם חיצוני, המאפשרת נגישות גדולה יותר ללקוחות ושירות מגוון יותר ללקוחות, וזאת, בין היתר, על רקע הצמצום במספר הסניפים שצפוי להימשך גם בשנים הבאות. יחד עם זאת, ההוראה אוסרת על מיקור חוץ של פעילויות מסוימות ובראשן חיתום אשראי, המהווה את ליבת פעילותם של הבנקים, ומחייב אותם במשנה זהירות כלפי הלקוחות.

העקרונות בהוראה מהווים סטנדרטים מקובלים בעולם למיקור חוץ ומבוססים על הוראות בינלאומיות שהוטמעו מזה מספר שנים במדינות רבות בעולם. העיקרון המרכזי בהוראה הינו שהעברת פעילות למיקור חוץ אינה מפחיתה מאחריותו של הבנק לנהל את הסיכונים בפעילויות אותן הוא הוציא, ולעמוד בחוקים והוראות רלוונטיים, לרבות הוראות הגנה על הצרכן, ולוודא כי נשמרת ההוגנות והשקיפות כלפי לקוחות גם על ידי הגוף המספק את שירותי מיקור החוץ.

העקרונות המרכזיים בהוראה כוללים:

  • קביעת מדיניות למיקור חוץ הכוללת את סוגי הפעילויות שניתן להעביר למיקור חוץ והיקפן ומתווה את אופן ניהול הסיכונים הנובעים מהוצאת הפעילות לצד שלישי, בשים לב למהותיות הפעילות והסיכונים הנגזרים ממנה;
  • חובת קיום בדיקת נאותות (Due diligence) לנותן שירות מהותי טרם ההתקשרות עימו, ובמיקור חוץ בחו"ל, נדרשת בחינה מעמיקה של הסביבה המשפטית והרגולטורית על מנת לוודא יכולת לבצע בקרה אפקטיבית אחר טיב השירות;
  • נושאים מרכזיים שצריכים להיכלל בהסכם שבין הבנק לנותן שירות, ובהם שמירה על עקרונות אבטחת מידע והגנה על פרטיות המידע של לקוחות וחובות דיווח לבנק על שינויים משמעותיים ביכולת לספק את השירות;
  • נקיטת פעולות להבטחת הוגנות, גילוי נאות ושקיפות כלפי הלקוחות, ובפרט לגבי תנאי המוצר או השירות, ככל שאלו נמסרים ללקוח על ידי נותן השירות;
  • ניהול סיכוני מיקור חוץ הכולל הערכה של הסיכונים, גיבוש תוכנית מקיפה לניהולם וניטור שוטף שלהם;
  • ​תוכנית המשכיות עסקית למקרה של כשל אצל נותן שירות;
  • חובות דיווח למפקח על הבנקים על הוצאת פעילות למיקור חוץ וקבלת אישורים כאשר הפעילות מהותית.