המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הראשון של שנת 2018

26/04/2018
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
יתרות מטבע החוץ ושוק מטבע החוץ

להודעה במלואה


התפתחות שער החליפין – החלשות השקל מול הדולר במקביל להיחלשות הדולר בעולם

במהלך הרביע הראשון נחלש השקל מול הדולר ומול האירו בשיעור של 1.4% ו-4.2%, בהתאמה.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 2.8%.

בעולם, נחלש הדולר ברביע הראשון מול רוב המטבעות העיקריים בכלל זה ב- 2.8% מול האירו, ב- 5.4% מול הין היפני, ב-2%  מול הפרנק השוויצרי ו- בכ- 4.2% מול הפאונד הבריטי.


תנודתיות שע"ח – עליה בסטיית התקן בפועל וירידה בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – עלתה ברביע הראשון בכ- 2.4 נקודת האחוז ועמדה על 6.7%.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" ירדה ברביע הראשון בכ-0.1 נקודת אחוז ועמדה על 7.3%.

סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עמדה ברביע הראשון על 7.8%, בהשוואה ל- 7.5% ברביע הקודם. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ירדה ועמדה ברביע הראשון על 8.8%, בהשוואה ל- 9.2% ברביע הקודם (ראה תרשים 4).

סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.


נפח המסחר בשוק המט"ח– עלייה בנפח המסחר הכולל במקביל לעלייה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ ברביע הראשון הסתכם בכ-517 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-417 מיליארדים ברביע הקודם. נפח המסחר היומי הממוצע עלה בכ-26% ועמד על 8.5 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם ברביע הראשון בכ-134 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ברביע הראשון בכ-41% בהשוואה לרביע קודם ועמד על 2.2 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם ברביע הראשון ב- 28 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר ברביע הראשון עלה בהשוואה לרביע קודם ועמד על כ- 457 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ברביע ראשון בכ- 354 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-304 מיליארדים ברביע הקודם. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף עלה בכ-18% בהשוואה לרביע הרביעי ועמד על 5.8 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) עלה בכ- 1.5 נקודות אחוז ועמד בסוף הרביע הראשון על כ- 37.6%. העלייה נבעה מגידול בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בכל סוגי העסקאות (עסקאות המרה, החלף ואופציות).