המערכת הבנקאית במשבר הקורונה: מצגת ונתוני הפיקוח על הבנקים הבוקר בוועדת הכספים של הכנסת


הפיקוח על הבנקים הציג נתונים עדכניים אודות התפתחות האשראי הבנקאי מפרוץ המשבר:

מתחילת מרץ ועד ה-19.4.20 דחתה המערכת הבנקאית תשלומי הלוואות של כ-360 אלף הלוואות, בהיקף כספי של כ-4.7 מיליארדי ש"ח, בכל מגזרי הפעילות: עסקים (בפרט עסקים קטנים) ומשקי בית (משכנתאות ואשראי צרכני אחרי). מתוכם נדחו תשלומים לכ-85 אלף הלוואות לעסקים קטנים וכ-270 אלף הלוואת למשקי בית. (הנתונים המלאים במצגת המצורפת).

מהנתונים עד כה עולה שככלל לא חלה עלייה בריביות הממוצעות על ההלוואות לעסקים קטנים ולמשקי בית, למעט המשכנתאות הצמודות בהן הריבית עלתה בממוצע בכ-0.6 נקודת אחוז. הפיקוח על הבנקים מעריך שגם בתחום זה הריבית תשוב ותרד בקרוב על רקע צעדים בהם נקט בנק ישראל (הורדת ריבית ב"י, התערבות ב"י בשוק האג"ח, והפחתת דרישות ההון על משכנתאות).

כבר בתחילת המשבר איפשרה המערכת הבנקאית, בעידוד בנק ישראל, דחייה של תשלומי הלוואות,  והיא נענית לרוב המוחלט של הבקשות לדחיית תשלומי הלוואות. מספר קטן של בקשות דחייה לא נענו, ברובן של לווים שעוד לפני פרוץ המשבר לא עמדו בתנאי ההחזר.

הנתונים מראים שאין צורך בהתערבות של המדינה במדיניות דחיית החזרי אשראי והעמדת אשראי ע״י המערכת הבנקאית. התערבות כזו תפגע ביכולת לנהל מדיניות זו בצורה מושכלת ובהתאם למאפייני הלווה וההלוואה, ועלולה לסכן את פיקדונות הציבור שהם המקור להעמדת האשראי.

חשוב לזכור שני אבני יסוד כלכליים:

     1.    המקורות למתן אשראי על ידי הבנקים הם הפיקדונות, אלו הכספים שהציבור הרחב מפקיד בבנקים

     ​2.    אשראי צריך להחזיר – אשראי בנקאי הוא לא מענק

בנק ישראל נקט בצעדים רבים שאפשרו את דחיית ההלוואות, הגדלת היצע האשראי למשק ומניעת העלייה בריבית על אף הגידול בסיכון: הפיקוח על הבנקים הפחית את דרישות ההון, וחידד את ההנחיות חשבונאיות באופן שמאפשר להימנע מסיווג של אשראי שניתנה בו דחיית תשלומים כאשראי בעייתי.  הפחתת הריבית על ידי בנק ישראל וההחלטה לרכוש אג"ח ממשלתיות בהיקף חסר תקדים של 50 מיליארדי ש"ח הביאה לירידת הריביות לכל הטווחים, ובנק ישראל השיק תכנית של הלוואות לבנקים בסך 5 מיליארדי ₪, מותנה במתן אשראי לעסקים קטנים  וזעירים.

הסיוע של הממשלה לעסקים במשק, בכלל ובמסגרת הערבויות להלוואות, הוא הנדבך המרכזי במתן המענה הכלכלי למשבר. מדיניות בנק ישראל משלימה מדיניות זו.

את המצגת אמורה הייתה להציג בפני הוועדה המפקחת על הבנקים, ד״ר חדוה בר, אך בשל מות אביה נבצר ממנה מלהשתתף בדיון. בשל כך הציג אותה ואת הנתונים סגן המפקחת, מר דני חחיאשווילי​​.​

 
הנהלת הפיקוח על הבנקים בדיון בזום של ועדת הכספים בנושא בנקאות.
בתמונה מימין: עודדה פרץ - מנהלת אגף בנק לקוח, אור סופר - מנהל אגף ביקורת, ריקי אליאס - מנהלת אגף הסדרה, טל הראל - ראש מטה המפקחת, 
טלי קיסר - מנהלת אגף הערכה מוסדית, דני חחיאשווילי - מנהל אגף טכנולוגיה וחדשנות.
קרדיט: דוברות בנק ישראל.