המסחר בשוק מטבע החוץ ברביע הרביעי של שנת 2018

התפתחות שער החליפין – החלשות השקל מול הדולר במקביל למגמה מעורבת של הדולר בעולם.

במהלך הרביע הרביעי נחלש השקל מול הדולר בשיעור של 3.3% ונחלש מול האירו בשיעור של 1.8%.

מול מטבעות שותפות הסחר העיקריות של ישראל, כפי שמשוקלל בשער החליפין הנומינאלי האפקטיבי, נחלש השקל בכ- 3.3%.

בעולם, התחזק הדולר ברביע הרביעי מול רוב המטבעות העיקריים, בכלל זה ב- 1.5% מול האירו, ב- 2.5% מול הפאונד הבריטי וב- 0.9% מול הפרנק השוויצרי; מנגד נחלש הדולר ב-3.2% מול היין היפני.

תנודתיות שע"ח – ירידה בסטיית התקן בפועל במקביל ליציבות בסטיית התקן הגלומה

סטיית התקן של השינוי בשער החליפין שקל/דולר – המייצגת את התנודתיות בפועל בשער החליפין – ירדה ברביע הרביעי בכ- 0.6 נקודת האחוז ועמדה על 5.4% בסוף דצמבר.

רמתה הממוצעת של סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שקל/דולר "מעבר לדלפק" נשארה יציבה ברביע הרביעי ועמדה על 7.4% בסוף דצמבר.

סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מתעוררים ירדה ועמדה בסוף הרביע הרביעי על 10.8%, בהשוואה ל- 11.4% בסוף רביע קודם. לעומת זאת, סטיית התקן הגלומה באופציות על מט"ח בשווקים מפותחים עלתה ועמדה בסוף הרביע על 8.1% בהשוואה ל- 7.5% בסוף רביע קודם (ראה תרשים 4).

 סטיית התקן הגלומה במסחר באופציות על שער החליפין מייצגת את התנודתיות הצפויה בשער החליפין.


נפח המסחר בשוק המט"ח– עליה בנפח המסחר הכולל במקביל לירידה בחלקם של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל

נפח המסחר הכולל במטבע חוץ ברביע הרביעי הסתכם בכ-478 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-464 מיליארדים ברביע הקודם. נפח המסחר היומי הממוצע ירד בכ-2% ועמד על 7.6 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר בעסקות המרה (עסקות ספוט ועסקות פורוורד) הסתכם ברביע הרביעי בכ-121 מיליארדי דולרים.  הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקאות המרה עלה ברביע הרביעי בכ-8% בהשוואה לרביע קודם ועמד על 1.9 מיליארד דולר ביום.

נפח המסחר באופציות למט"ח "מעבר לדלפק" (אופציות שלא נסחרות בבורסה לני"ע) הסתכם ברביע הרביעי ב- 23.5 מיליארדי דולרים. הממוצע היומי של נפח המסחר ברביע הרביעי עלה בהשוואה לרביע קודם ועמד על כ- 374 מיליוני דולרים.

נפח המסחר בעסקות החלף הסתכם ברביע רביעי בכ- 333 מיליארדי דולרים, בהשוואה לכ-339 מיליארדים ברביע הקודם. הממוצע היומי של נפח המסחר בעסקות החלף ירד בכ-6.7% בהשוואה לרביע הרביעי ועמד על 5.2 מיליארדי דולרים ביום.

חלקם היחסי של תושבי חוץ בנפח המסחר הכולל (עסקות המרה, עסקות באופציות ועסקות החלף) ירד בכ- 4.5 נקודות אחוז ועמד בסוף הרביע הרביעי על כ- 36.7%. הירידה נבעה מקיטון בהיקף הפעילות של תושבי חוץ בעסקאות החלף, המרה  ואופציות.


להודעה במלואה כולל גרפים ונתונים

גרפים ונתונים​