המפקח על הבנקים מודיע על הקלות נוספות ללקוחות הבנקים לאור המצב הביטחוני

להודעה זו כמסמך Word

להודעת המפקח בנושא הקלות מתאריך 09.07.2014

בשל הימשכות המצב המיוחד בעורף, המפקח על הבנקים מרחיב את ההקלות שנתן ליחידים ולעסקים הפועלים בשטח 0-40 ק"מ מרצועת עזה, גם אם חשבונותיהם אינם מנוהלים בסניפים שבשטח זה, וכן מפנה להקלות הנוגעות לחיילי מילואים. בנוסף, ביחס לדוחות הכספיים לרבעון השני, המפקח התיר לבנקים לא לזקוף הפסדי אשראי לפי מצב הפיגור בחובות של משקי בית ועסקים קטנים.

המפקח על הבנקים, דוד זקן, עדכן היום כי לאור הימשכות המצב המיוחד בעורף ועל מנת להקל על לקוחות נוספים הוא מרחיב את הקלותיו לאוכלוסייה כדלקמן:
 
  1. הוסרו המגבלות הנובעות מהוראות המפקח בנוגע לחריגה ממסגרת האשראי המאושרת, הצטרפות לקוחות לשירות הוראות טלפוניות וביצוע פעולות באינטרנט, גם ללקוחות  יחידים ולעסקים הפועלים בשטח 0-40 קילומטר מרצועת עזה, אשר חשבונותיהם אינם מנוהלים בסניפים שבשטח האמור. הקלות דומות ניתנו גם לחיילי המילואים.
  2. ניתנה הוראה לבנקים להימנע גם מהגבלת חשבון או בעל חשבון, שמענו הרשום של בעלי החשבון ברישומי התאגיד הבנקאי הינו ביישובים לגביהם הוכרז מצב מיוחד בעורף, זאת בשל שיקים שסורבו.

  3. הבנקים הונחו לפעול בהתאם לתקנות שהתקינה שרת המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לפיהן שיקים שסורבו, של מי שנקרא לשירות מילואים בנסיבות חירום או במצב מיוחד, ייגרעו ממניין השיקים לעניין הגבלת חשבון. התקנות צפויות להתפרסם ברשומות בימים הקרובים. יודגש כי לשם גריעת השיקים על המגויס להמציא לבנק אסמכתה מרשויות הצבא המאשרת כי שירת שירות מילואים בציון התקופה בה שירת.

  4. בדוחות הכספיים לרבעון השני הותר לא לרשום הפסדי אשראי ספציפיים כאשר הפיגור שנצבר בחובות של משקי בית ועסקים קטנים עובר את הסף שנקבע. תחת זאת, על הבנקים  להפעיל שיקול הדעת בקביעת ההוצאות להפסדי האשראי, לאור השלכות המצב הנוכחי. הוראה זו נועדה לאפשר לבנקים לנהוג בגמישות הראויה עם לקוחות אשר נקלעו לפיגורים לנוכח המצב המיוחד הנוכחי.

 בנוסף להרחבת ההקלות כאמור לעיל, המפקח על הבנקים הנחה את המערכת הבנקאית להפעיל שיקול דעת ולבחון ברגישות המתבקשת כיצד ניתן להקל על אוכלוסיית הלקוחות שנפגעת כתוצאה ממצב החירום.