התפתחות החוב במשק בחודשים מאי ויוני 2014

27/07/2014
לכל ההודעות בנושא:
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית
פרסומים סטטיסטיים

להודעה זו כמסמך Word

 
יתרת החוב של המגזר העסקי עלתה בחודש מאי ב-0.7% לרמה של כ-786 מיליארדי ש"ח.
יתרת החוב של משקי הבית גדלה בכ-3.2 מיליארדי ש"ח (0.8%) ועמדה בסוף החודש על כ-417 מיליארדים.

 

 
א.      החוב של המגזר העסקי
·         מהחטיבה למידע ולסטטיסטיקה נמסר, כי בחודש מאי גדלה יתרת החוב של המגזר העסקי בכ-5.5 מיליארדי ש"ח לרמה של כ-786 מיליארדים (0.7%). העלייה ביתרה נבעה ברובה מגיוס חוב נטו, באמצעות אג"ח סחיר ולא סחיר והלוואות לא בנקאיות. העלייה ביתרה נבעה גם מעליית מדד המחירים ב-0.1% ומפיחות השקל מול הדולר ב-0.3% שהגדיל את השווי השקלי של החוב הצמוד והנקוב במט"ח.
·         בחודשיים האחרונים ניכרת עצירה במגמת הירידה בחוב של המגזר העסקי, לאחר יותר משנה  (ראה איור 1).
·         בחודש יוני הנפיק המגזר העסקי (ללא בנקים וביטוח) אג"ח בשווי של כ-3.6 מיליארדי ש"ח, כולן באמצעות אג"ח סחיר.
 
לוח 1: התפלגות החוב של המגזר העסקי

27-07-2014-01.png 
איור 1: החוב הבנקאי והחוץ-בנקאי של הסקטור העסקי - שיעורי השינוי לעומת החודש המקביל בשנה הקודמת
 
27-07-2014-02.png

לוח 2: התפלגות החוב לפי בסיסי הצמדה
 27-07-2014-03.png
 
 
איור 2: הנפקות אג"ח של הסקטור העסקי הלא פיננסי
 
27-07-2014-04.png

ב.      החוב של משקי הבית
·         יתרת החוב של משקי הבית גדלה בחודש מאי בכ-3.2 מיליארדי ש"ח לרמה של כ-417 מיליארדים (0.8%). יתרת החוב לדיור מסך החוב של משקי הבית עלתה בכ-1.6 מיליארדי ש"ח ועמדה בסוף מאי על כ-293 מיליארדים.
·         בחודש יוני הסתכמו ביצועי המשכנתאות (נטילות של משכנתאות חדשות) בכ-4.6 מיליארדי ש"ח. ממוצע הביצועים מתחילת השנה עומד על כ-4.3 מיליארדים.

 
לוח 3: יתרות החוב של משקי הבית
 
27-07-2014-05.png

איור 3: נטילת משכנתאות חדשות מבנקים לפי סוגי הצמדה
 
27-07-2014-06.png

ג.        עלויות החוב במשק
·         בחודש מאי פער הריביות במגזר הלא צמוד הצטמצם בכ-0.04 נק' האחוז, בעיקר כתוצאה מירידה בריבית על יתרת האשראי.
·         הפער בין הריבית על האשראי הבנקאי החדש שניתן והריבית על הפיקדונות במגזר הצמוד למדד הצטמצם בחודש מאי בכ-0.11 נק' אחוז, זאת בעיקר עקב עלייה בריבית על הפיקדונות.
·         בחודש מאי ממוצע המרווח בין תשואת מדד האג"ח הקונצרני הצמוד, תל בונד 60, לבין ממוצע תשואות האג"ח הממשלתיות הצמודות נותר כמעט ללא שינוי לעומת המרווח בחודש הקודם ועומד על רמה של 1.2 נק' אחוז.
·         בחודש יוני הריבית הממוצעת על משכנתאות חדשות צמודות למדד ירדה בכ-0.07 נק' אחוז. הריבית על משכנתאות חדשות לא צמודות ירדה בכ-0.02 נק' אחוז.
 
לוח 4: עלויות החוב והמרווחים
27-07-2014-07.png

 
איור 4: המרווח בין אג"ח חברות צמוד (תל בונד 60) לאג"ח ממשלתי צמוד (ממוצע חודשי)
 
27-07-2014-08.png

איור 5: ריביות על משכנתאות חדשות מבנקים – המגזר הלא צמוד

27-07-2014-09.png

איור 6: ריביות על משכנתאות חדשות מבנקים – המגזר צמוד המדד
27-07-2014-10.png

ראה קישור למידע נוסף בנושא המופיע באתר הבנק בדף יתרות האשראי במשק
 

​