עדכון טיוטת הוראה בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

לטיוטה
קובץ שאלות ותשובות ליישום הוראת ניהול בנקאי בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי

 להודעה זו כמסמך Word


המפקח על הבנקים הודיע היום כי הוא מאמץ את עיקרי הדירקטיבה האירופית לעניין תגמול בבנקים, שנוסח סופי שלה פורסם בסוף יוני 2013 במסגרת יישום המלצות באזל III באירופה  (DIRECTIVE 2013/36/EU- Capital Requirements  Directive), ואשר יישומה באירופה יחל מיום 1.1.2014.

לפיכך, המפקח פרסם היום עדכון לטיוטה של הוראת ניהול בנקאי תקין בנושא מדיניות תגמול בתאגיד בנקאי, שנוסחה פורסם לראשונה באתר הבנק ב- 3.6.13. ראה קישור להודעה הקודמת:

ההנחיות שבטיוטה תואמות את המגמה בקרב רשויות פיקוח בעולם, שהתחזקה בעקבות המשבר הפיננסי הגלובלי, לפיה נושא התגמול  הוא נדבך חשוב במסגרת ניהול הסיכונים ובממשל תאגידי תקין של מוסדות פיננסיים. הנחיות אלו נועדו לחזק את מנגנוני הבקרה ולהבטיח כי הסדרי התגמול יהיו עקביים עם המטרות ארוכות הטווח של המוסד הפיננסי.

במסגרת עדכון זה נקבע, בין היתר:

  1. ככלל, התגמול המשתנה לא יעלה על 100% מהתגמול הקבוע. במקרים חריגים וכפוף לדרישות המפורטות בטיוטת ההוראה, יחס זה יוכל להגיע עד ל-200%. קביעה זו נועדה להבטיח שמירה על איזון בין התגמול המשתנה לבין התגמול הקבוע, באופן שלא יעודד לקיחת סיכוני יתר. 

  2. הובהר כי תגמול המותנה אך ורק בהשלמת תקופת עבודה שהוגדרה מראש (כגון מענק שימור) נחשב לתגמול משתנה שאינו מותנה ביצועים, והוא אינו עקבי עם ניהול סיכונים נאות או עם העיקרון של תגמול המשולם עבור ביצועים. לפיכך, לא יותר שימוש בו , אלא  אם יחולו עליו כל הכללים החלים על תגמול משתנה, כגון פריסת התשלום והתאמתו לביצועים בפועל.

  3. ועדת הדירקטוריון של התאגיד הבנקאי אשר דנה בתגמול עובדים שאינם נושאי משרה (על פי חוק החברות, התשנ"ט 1999) ואינם עובדים מרכזיים (עובדים בכירים בתאגיד בנקאי שאינם נושאי משרה)  תוכל לכלול דירקטורים נוספים מעבר לאלו הקבועים בחוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012. כמו כן, צומצמה הגדרת עובדים מרכזיים, כך שתהיה עקבית עם היקף קבוצה זו לפי סטנדרטים בינלאומיים.

המפקח על הבנקים, דוד זקן: "שינויים אלו נועדו להתאים את שיטת התגמול במערכת הבנקאית הישראלית לסטנדרטים הבינלאומיים המתקדמים ביותר. סטנדרטים אלו נועדו לעודד מתן תגמול הוגן אשר מתמרץ מצוינות מחד תוך מניעת מצב בו התמריצים הניתנים יעודדו לקיחת סיכוני יתר וחריגה מתאבון הסיכון של הבנק, מנגד."

הטיוטה תועלה לדיון בישיבה קרובה של הוועדה המייעצת בעניינים הנוגעים לעסקי בנקאות.

הפיקוח על הבנקים פועל בתיאום עם משרד המשפטים על מנת להבטיח שהתאגידים הבנקאיים יוכלו להיערך ליישום הטיוטה בהקדם האפשרי, לכשתהפוך להוראה מחייבת, במשולב עם יישום דרישות חוק החברות (תיקון מס' 20), התשע"ג-2012.