הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2019

27/01/2020
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות ממשיך להצביע על התרחבות של פעילות המגזר העסקי גם ברבעון האחרון של 2019. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי התייצב ברבעון האחרון, אך נותר נמוך ממאזן הנטו שאפיין את השנתיים הקודמות (איור 1 ולוח 1). בסיכום שנתי עולה מהסקר שהמגזר העסקי התרחב בשנת 2019 בקצב מעט נמוך מקצב ההתרחבות בשנה הקודמת.

 להודעה המלאה, כולל גרפים ונתונים​