הוראה בנושא הסרת מגבלות על מתן הלוואות לדיור בריבית משתנה – מועד כניסה לתוקף

לאחר בחינות הערות חברי הוועדה המייעצת והערות הציבור, הפיקוח על הבנקים העביר היום למערכת הבנקאית עדכון להוראת מתן הלוואות לדיור, אשר מבטל את המגבלה על חלק ההלוואה בריבית הפריים וקובע לוחות זמנים לכניסת התיקון לתוקף. מצורפת להודעה זו ההוראה העדכנית.​

נדגיש, כי נותרו בעינן מגבלות נוספות על הלוואות לדיור, לרבות יחס גובה ההלוואה לשווי הנכס (LTV), גובה התשלום החודשי כחלק מהכנסת משק הבית (PTI) והמגבלה על חלק ההלוואה בריבית משתנה לפיה, לפחות שליש מהלוואה לדיור תינתן בריבית קבועה ועד שני השלישים הנותרים יינתנו בריבית משתנה.

יישום ההוראה מצריך התאמות תפעוליות ומיכוניות במערכת הבנקאית. בכפוף לכך, להלן לוחות הזמנים הצפויים לכניסת ההוראה לתוקף, לפי החלוקה הבאה:

  1.     נוטלי הלוואה חדשה לדיור - ההוראה תיכנס לתוקף בתאריך 17 בינואר 2021.
  2.     מחזור הלוואה לדיור - בשל העומס התפעולי הפוטנציאלי, ועל מנת לאפשר למערכת הבנקאית להיערך באופן נאות, ביטול המגבלה לעניין הלוואה לדיור המיועדת למימון פירעון מוקדם של הלוואה (בבנק בו נלקחה ההלוואה או באמצעות בנק אחר), יכנס לתוקף בתאריך 28 בפברואר 2021.

 

כצעד משלים, בימים אלה מבוצעת בחינה בבנק ישראל בנוגע לשיטת החישוב וגובה מדרגות עמלת הפירעון המוקדם על הלוואות לדיור, שיוזיל את מחזור המשכנתא בבואו של לווה לנקוט בצעד זה. עדכון מנגנון עמלת פירעון מוקדם כרוך בתהליכי היוועצות מול משרד המשפטים, ומחייב את אישור שר האוצר וועדת הכספים בכנסת. הליך זה צפוי להיות מקודם במהלך שנת 2021.

 

המפקח על הבנקים, יאיר אבידן:

"נקטנו בצעד זה מתוך רצון להקל עם ציבור הלווים, תוך ראייה מערכתית מבוססת סיכון, המאזנת בין ניהול סיכוני הפרט לבין ניהול סיכוני התיק לדיור של סך המערכת הבנקאית ומשתנים מאקרו-כלכליים נוספים.

בכוחה של ביטול המגבלה להגדיל את הגמישות ומגוון האפשרויות העומדות בפני הלווים ואף להוזיל במידת מה את תשלום המשכנתא החודשי. במקביל חשוב להדגיש את חשיבות הצורך בשיקול דעת מוקפד של הלווה בעת בחירת סל משכנתא על מנת להביא בחשבון את העלויות והסיכונים הקיימים בכל אחד מהמסלולים האפשריים במבט צופה פני עתיד."

 

מצ"ב קובץ שאלות ותשובות בהתייחס לעדכון זה. 

​​