הפיקוח על הבנקים מחדד את דרישותיו בנוגע לפעילות הבנקים בחו"ל

הפיקוח על הבנקים מפרסם היום טיוטת הוראה חדשה בנושא "פיקוח על שלוחות בחו"ל". ההוראה, אשר מתווספת על הנחיות קיימות בנושא ועל הוראה מרכזית בנוגע לניהול הסיכון בפעילות חוצת גבולות משנת 2015,  מחייבת את התאגידים הבנקאיים לבחון מחדש ולהגדיר את אסטרטגית הפעילות שלהם בחו"ל, ומחייבת אותם להדק ולחזק את הבקרה על השלוחות, באמצעות הפעלת מנגנוני ניהול סיכונים וביקורת פנימיים וחיצוניים.

המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: "בשנים האחרונות בנקים בכל העולם מיקדו וצמצמו את פעילותם במדינות זרות, מתוך הבנה שפריסה רחבה חושפת אותם לסיכונים של אי ציות לחוקים ורגולציה מקומיים. כידוע, התממשות הסיכונים הובילה לחקירות וקנסות גדולים, ובישראל הדבר בא לידי ביטוי בחקירות של הרשויות האמריקאיות כנגד שלושה בנקים בנושא העלמות מס על-ידי לקוחות. לנוכח זאת ועל רקע צעדים פיקוחיים, הבנקים הישראלים צמצמו משמעותית את פעילותם בחו"ל בשנים האחרונות. כצעד משלים לצמצום זה אנו דורשים מהבנקים לבחון שוב את הפעילות שנותרה בחו"ל, לצמצם אותה למספר קטן של מדינות ושלוחות מרכזיות, באופן שיאפשר הקצאת משאבים מתאימה - בהיקף ובאיכות - לצורך ניהול הולם של הסיכונים והיבטי הציות".

הוראה זו משלימה את הוראת הפיקוח בנושא "ניהול סיכונים הנובעים מפעילות חוצת גבולות של לקוחות" משנת 2015,  שכבר הובילה לשיפור בניהול הסיכונים בשלוחות הבנקים בחו"ל ומול תושבי-חוץ בעלי חשבונות בבנקים בישראל, וכן לסגירת שלוחות ולצמצום משמעותי של פעילות הבנקים הישראליים בחו"ל. ההוראה כוללת דרישות חדשות למיקוד הפעילות בחו"ל וחיזוק ניהול הסיכונים בשלוחות, לצד איגום וחידוד של עקרונות מרכזיים, הנוגעים לניהול סיכונים קבוצתי ולפיקוח על שלוחות חו"ל, המופיעים בהוראות הקיימות.

 

איור 1: צמצום פעילות הבנקים הישראליים בחו"ל בשנים האחרונות


27.9.2017.png


עיקרי ההוראה החדשה:

·     התאגיד הבנקאי יגדיר מחדש את אסטרטגיית הפעילות שלו בשלוחות בחו"ל ואת תיאבון הסיכון לפעילות זו. במסגרת זו עליו לקבוע באילו מדינות הוא מעוניין לפעול, אילו פעילויות יתבצעו בכל שלוחה ומהו הגודל המינימלי לשלוחה שיאפשר ניהול סיכונים בצורה נאותה תוך עמידה בדרישות הרגולציה ובחקיקה המקומית; היכן שהפעילות הנוכחית אינה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה, התאגיד הבנקאי יגדיר תכנית יציאה.

·     התאגיד הבנקאי נדרש להדק ולשפר את הפיקוח שלו על השלוחות. הדבר יעשה באמצעות כלים קיימים לניהול סיכונים על בסיס קבוצתי וכן באמצעות הפעלת כלים חדשים. בין היתר, על התאגיד הבנקאי:

-      לשכור מבקרים חיצוניים בעלי מומחיות מקומית רלוונטית בארץ הפעילות, שיבצעו אחת לתקופה ביקורות על הציות וניהול הסיכונים בשלוחות, ויבדקו את עמידתן בסטנדרטים הנדרשים על ידי החקיקה והרגולציה המקומית.

-      לוודא כי הפונקציות השונות בשלוחות, לרבות גורמי ניהול הסיכונים והציות, מאוישות על ידי גורמים מקצועיים ובעלי ניסיון וידע רלוונטיים.

-    להגדיר גורם בתאגיד הבנקאי בישראל האחראי על ריכוז וניתוח המידע על השלוחות, כך שתתקבל בידי הדירקטוריון וההנהלה של התאגיד הבנקאי תמונה עדכנית ומלאה על השלוחות והערכת הסיכונים שלהן.

·     התאגיד הבנקאי נדרש להקפיד הקפדה יתרה בנושא ניהול סיכוני ציות וניהול סיכוני איסור הלבנת הון ואיסור מימון טרור, בדגש על ניהול סיכון הציות בהיבט של השקיפות הנדרשת בניהול חשבונות של לקוחות, ובפרט: איסור על פתיחה וניהול חשבונות ממוספרים וחשבונות קוד או בשמות בדויים; וכן על אופן הטיפול: בנאמנויות, בחברות off- shore ובעסקאות בהן אשראי מובטח בפיקדון של צדדים קשורים ("גב אל גב"). על התאגיד הבנקאי לוודא ברמת כל שלוחה, כי פעילויות מסוג זה מתנהלות רק לאחר שנבחן והובן ההסבר הכלכלי או העסקי של אופן התאגדות הלקוח או ביצוע הפעילות, לרבות קבלת אסמכתאות תומכות, ולאחר שבשלוחה ננקטו הצעדים הנדרשים הן על פי הוראות החוק והרגולציה המקומית והן על פי הוראות המפקח על הבנקים בישראל.


·      הורחבה רשימת האירועים המתרחשים בשלוחות המחייבים דיווח לפיקוח על הבנקים.