הוראות חדשות בנושא ניהול סיכונים וניהול אשראי

 

הודעה לעיתונות - הוראות בנושא ניהול סיכונים ואשראי.doc להודעה זו בקובץ WORD

חוזר 2356 בנושא ניהול הסיכונים

חוזר 2357 בנושא ניהול סיכוני אשראי

חוזר 2358 בנושא ניהול סיכוני שוק וריבית

חוזר 2359 בנושא ניהול הסיכונים התפעוליים

 

 

במסגרת פעולותיו של הפיקוח על הבנקים לחיזוק איתנות המערכת הבנקאית בישראל, הפיץ היום המפקח על הבנקים, לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת לענייני בנקאות ובאישור הנגיד, מספר הוראות ניהול בנקאי תקין חדשות ועדכונים למספר הוראות קיימות. אימוץ ההוראות יקדם את איתנות המגזר הבנקאי באמצעות שיפור ניהול הסיכונים והממשל התאגידי כך שישתקפו כראוי בתהליכי קבלת החלטות ובפעילויות הבנקים, לרבות באמצעות אימוץ מתאים של לקחים מהמשבר העולמי בשנים 2008-2009 .
 

 

הנושאים העיקריים המטופלים בהוראות ניהול בנקאי תקין האמורות כוללים הוראה חדשה בנושא "ניהול סיכונים" אשר מהווה הוראת-אב לניהול סיכונים בראייה משולבת כלל תאגידית (Firm Wide Risk Management), ואשר מתווה עקרונות יסוד בתחומי ניהול הסיכון. עקרונות אלה מתייחסים בין היתר, לממשל התאגידי ולתפקידן של הפונקציות השונות בתחום ניהול הסיכונים, למערך הבקרה הפנימי על הסיכונים הכולל שלשת קווי הגנה, וכן, לתהליכי ניהול הסיכונים (תיאבון לסיכון, מסגרת ניהול סיכונים ומוצרים חדשים), מתודולוגיות לזיהוי מדידה והערכת סיכונים תוך שימוש במודלים ומבחני קיצון, ומערך ניטור ודיווח.

 

במסגרת זאת, ההוראה מחדדת את הצורך בהטמעת תרבות סיכונים נאותה, קובעת שמערך ניהול סיכונים נאות מתחיל בדירקטוריון, ממשיך במנכ"ל ובהנהלה, ומקיף את כלל יחידות הבנק השונות, לרבות יחידות בקרה וציות, יחידות תומכות ויחידות עסקיות, ומגדירה שלושה קווי הגנה:
1.      הנהלות קווי העסקים – נושאות באחריות לזיהוי וניהול הסיכונים המובנים במוצרים, בפעילויות, בתהליכים ובמערכות הנתונים לאחריותן.
2.      פונקצית ניהול הסיכונים – פונקציה בלתי תלויה בקווי העסקים, המשמשת קו הגנה שני ונושאת באחריות לתכנון, לתחזוקה ולפיתוח של מסגרת ניהול הסיכונים. אחד התפקידים המרכזיים של הפונקציה הוא לאתגר את ניהול הסיכונים בקווי העסקים ולבחון את השלמות והאפקטיביות שלו.

 

3.      ביקורת פנימית – בוחנת את תקינותם ואת יעילותם של התהליכים המתנהלים בשני קווי ההגנה הקודמים וחושפת חולשות בבקרות, ובכך מהווה קו הגנה שלישי.
הוראה חדשה נוספת עוסקת בנושא "ניהול סיכון אשראי" ומפרטת בדבר הדרישות היחודיות לניהול נאות של סוג סיכון זה. בין היתר, ההוראה מפרטת את ציפיות הפיקוח על הבנקים לקיום מבנה מאוזן של קבלת החלטות, תוך עיבוי סמכויות גורמי ניהול הסיכונים, חלוקת סמכויות ברורה בין קובעי המדיניות לאחראים על ישומה, קיום מנגנוני בקרה ודיווח נאותים ועוד.

 

המפקח על הבנקים, דוד זקן , מסר שישום ההוראות אשר הופצו היום, לצד קידום דרישות באזל 3 ודרישות נוספות, הינו צעד נוסף בשיפור הניהול וההתנהלות של המערכת הבנקאית בישראל, באופן שיחזק את יכולתה להתמודד בהצלחה באתגרים הצפויים לה בעתיד מהארץ ומבחוץ.