הוראה חדשה בנושא פתיחת חשבון עובר ושב ביתרת זכות וניהולו

להודעה זו כקובץ Word


להוראה

 

המפקח על הבנקים הוציא הוראה שמגדירה מהם המקרים בהם תאגיד בנקאי מחויב להיענות לבקשת לקוח לפתוח חשבון עובר ושב ביתרת זכות. צעד זה יבטיח שתעודת הזהות הבנקאית, שהפיקוח הודיע על כוונתו להשיק, לא תפגע ביכולתן של  שאוכלוסיות חלשות לפתוח חשבון עובר ושב מסוג זה ולנהלו.

 

 
דוד זקן, המפקח על הבנקים, מציין: "חשבון עובר ושב הנו שירות חיוני, המהווה אמצעי בסיסי לניהול מרבית הפעילות הפיננסית של כל משק בית. מטרת ההוראה להבטיח שגם אוכלוסיות חלשות יוכלו לנהל חשבון עובר ושב ביתרת זכות, לעשות שימוש באמצעי  תשלום מגוונים ולעקוב אחר חשבונם באופן עצמאי ויעיל."

המפקח מוסיף: "במקביל למאמצינו ליישם את  תעודת הזהות הבנקאית שתכלול את דירוג האשראי לצורך הגברת התחרות במערכת הבנקאית, אנו נוקטים בפעולות נוספות שמטרתן להסיר את החשש מפני הדרה של אוכלוסיות חלשות מקבלת שירותים בסיסיים במערכת הבנקאית.".

בהתאם לחוק הבנקאות (שירות ללקוח), מוטלת על התאגידים הבנקאיים חובה לפתוח חשבון עובר ושב ביתרת זכות (להבדיל ממתן אשראי, שהתאגיד העסקי רשאי לסרב לתת על פי שיקוליו העסקיים), והם רשאים לסרב לבקשה לפתיחת חשבון כזה רק מטעמים סבירים. במסגרת ההוראה החדשה (הוראת ניהול בנקאי תקין מס' 422), קבע המפקח על הבנקים את אותם מקרים, אשר בהתקיימם הם בלבד, לא תתקבל טענת "סירוב סביר", והתאגיד הבנקאי יהיה מחויב לפתוח חשבון:

  1. לקוח מוגבל, או לקוח מוגבל חמור, או לקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותם בחוק שיקים ללא כיסוי,   התשמ"א- 1981. לרבות לקוח שהוגבל בעבר לפי הוראות חוק זה;
  2. לקוח בהליך פשיטת רגל, לרבות לקוח שהיה בעבר בהליך פשיטת רגל;
  3. לקוח אשר הוטל עיקול על חשבונותיו;
  4. לקוח אשר מתנהל או התנהל בעבר, בינו לבין תאגיד בנקאי אחר, הליך משפטי שמקורו בגביית חוב.  

 

ההוראה מגדירה בנוסף את אמצעי התשלום והשירותים אשר תאגיד בנקאי יהיה מחויב, ככלל, להעמיד לרשות הלקוח:

·         ביצוע תשלומים בדרך של חיובים על פי הרשאה;

·         שימוש בכרטיס לחיוב מיידי;

·         שימוש בכרטיס לצורך משיכת מזומנים;

·         שירות אחזור מידע באמצעות עמדת שירות בסניף;

·         גישה לחשבון באמצעות אתר האינטרנט של הבנק.


הבנקים גם נדרשים לפרסם באתר האינטרנט שלהם את רשימת אמצעי התשלום והשירותים הנ"ל העומדים לרשות לקוחותיהם, וכן למסור ללקוח אשר הגיש בקשה לפתיחת חשבון ונענה בסירוב את ההחלטה בכתב, בתוך 5 ימי עסקים ממועד הגשת הבקשה.  

ההוראה תכנס לתוקף בהדרגה במהלך מחצית השנה הקרובה, כאשר חובת הבנקים לפתוח חשבון עובר ושב ביתרת זכות, בנסיבות המוזכרות בהוראה, הנו מידי.

כצעד משלים להוראה, בכוונת הפיקוח על הבנקים לאסוף מידע אודות המקרים בהם סירב הבנק  לפתוח חשבון ביתרת זכות, ומאפייניהם.