התפתחויות בתיק הנכסים הפיננסיים של הציבור ברביע הראשון של שנת 2020

28/06/2020
לכל ההודעות בנושא:
פרסומים סטטיסטיים
השווקים הפיננסיים והיציבות הפיננסית

v      על רקע השפעת משבר הקורונה על השווקים הפיננסים, ברביע הראשון של שנת 2020 ירדה יתרת תיק הנכסים הפיננסיים של הציבור בכ-254 מיליארדי ש"ח (6.2%-)  ועמדה בסופו על כ-3.83 טריליוני ש"ח.

v    במהלך הרביע ירדו היתרות של החזקת הציבור בכלל הרכיבים בתיק למעט ברכיב המזומן הפיקדונות. בלטו בירידות חדות, המניות בארץ, ההשקעות בחו"ל ואג"ח החברות, על רקע ירידות מחירים ניכרות בשווקי ההון הגלובליים ובישראל.

v     כתוצאה מההתפתחויות במהלך הרביע, חלה ירידה משמעותית בשיעור הנכסים הסחירים מסך התיק במקביל לירידה בשיעור הנכסים בסיכון.

v     יתרת התיק המנוהל בידי המשקיעים המוסדיים ירדה ברביע הראשון בכ-141 מיליארדי ש"ח (7.4%-) ועמדה בסופו על 1.77 טריליוני ש"ח.

v     שיעור החשיפה של הגופים המוסדיים לנכסים זרים ירד בכ-0.9 נקודות האחוז במקביל לירידה של כ-1.6 נקודות אחוז בשיעור החשיפה למט"ח.

v     היקף התיק המנוהל באמצעות קרנות נאמנות בארץ ירד ברביע הראשון של השנה בכ-80.6 מיליארדי ש"ח (22.9%-).