הממצאים העיקריים מסקר החברות לרבעון האחרון של שנת 2017

28/01/2018
לכל ההודעות בנושא:
המשק והפעילות הכלכלית
פרסומים סטטיסטיים
פרסומים ודוחות תקופתיים
סקר החברות לרבעון האחרון של 2017 מעלה שהמגזר העסקי מוסיף לצמוח בקצב נאה. מאזן הנטו בסך המגזר העסקי עלה ברבעון זה לרמה שנרשמה ברבעון הראשון של 2017 ובמחצית השנייה של 2016, והוא מוסיף להיות חיובי ומובהק (איור 1 ולוח 1). בתוך כך, מאזן הנטו חיובי ומובהק בענף השירותים; חיובי מאוד ומובהק במלונאות[1]; חיובי ובלתי מובהק בענפי התעשייה, הבנייה והתחבורה והתקשורת; ושלילי ובלתי מובהק בענף המסחר. בענפי השירותים, המסחר והתעשייה צופים התרחבות ברבעון הבא.

מאזן הנטו של התפוקה בענף התעשייה חיובי אך בלתי מובהק, והוא משקף גידול בביקוש המקומי וביצוא וגידול בשיעור הניצול של המכונות והציוד. על יסוד ההזמנות לרבעון הבא צופים בענף שהמכירות לשוק המקומי וליצוא יתרחבו.

 

מאזן הנטו של הפדיון בענף השירותים מוסיף להיות חיובי ומובהק, והוא מעיד על התרחבות במכירת השירותים בארץ ובחו"ל ועל גידול במספר העובדים המקצועיים. בענף צופים כי ברבעון הבא יתרחב הגידול בכלל ההזמנות ובהזמנות מחו"ל.

 

המכירות בענף המסחר ירדו ברבעון האחרון, לאחר שגם ברבעונים השני והשלישי הן ירדו; מאזן הנטו של המכירות ברבעון האחרון שלילי אך בלתי מובהק. בענף צופים כי ברבעון הבא יגדלו המכירות.

בשאר הענפים מספר התשובות קטן מכדי להעניק לממצאים תוקף סטטיסטי ברמת הענף.

כאשר בוחנים את מגבלות הביקוש וההיצע, מוצאים כי עוצמת המחסור בעובדים מקצועיים עלתה בשנה האחרונה בענפי השירותים, התעשייה והמסחר, ובענף הבנייה היא נותרה גבוהה בהשוואה לענפים האחרים. כאשר בוחנים את המגבלה שמציבים קשיי המימון, מוצאים כי רמתה נמוכה כבר שנים אחדות; ברבעון הנוכחי היא עלתה קצת כתוצאה מעלייה בקרב החברות הקטנות והבינוניות (איור 3).

ברבעון האחרון של 2017 הוסיף לרדת (ל-1.26%) ממוצע הציפיות של החברות לגבי האינפלציה ב-12 החודשים הבאים; כן ירד (ל-63%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה ב-12 החודשים הבאים תימצא בתוך תחום היעד, ועלה (ל-34%) שיעור החברות הצופות שהאינפלציה תימצא מתחתיו. הצפי לגבי שער החליפין ברבעון הבא עלה, והוא עומד על 3.57 ש"ח לדולר, ואילו הצפי לגבי שער החליפין בעוד שנה נותר יציב והוא עומד על 3.64 ש"ח לדולר.


הממצאים מסקר החברות לרבעון האחרון של 2017 מבוססים על תשובותיהן של 340 חברות ועסקים מענפי המשק השונים.

השאלות בסקר איכותניות: החברות מתבקשות לדווח על כיווני השינוי של המשתנים השונים (עלייה, ירידה או יציבות) ולציין את עוצמתו (רב או מועט).

בדרך כלל נמצא כי הנתונים מסקר החברות מתואמים עם מגמות הנתונים המקרו-כלכליים של המשק, ויתרונם נעוץ בכך שהם זמינים ומספקים מידע במהירות יחסית למקורות הנתונים האחרים.


להודעה המלאה כולל גרפים ונתונים​

[1] בחלק מהענפים הנסקרים, ביניהם הבנייה והמלונאות, התקבלו מעט תשובות, ויש להביא זאת בחשבון כאשר בוחנים את הממצאים בהם.  

​​​​