בנק ישראל פרסם היום את תקציב הבנק לשנת 2021

בנק ישראל פרסם היום את תקציב הבנק לשנת 2021

סך תקציב הבנק נמוך בכ-7.5% ביחס לתקציב ב-2020

                                                        

בנק ישראל מפרסם היום לציבור את התקציב לפעילותו המנהלית בשנת 2021, בהמשך לפרסום תכנית העבודה לשנת 2021 בקישור. המועצה המנהלית של הבנק[1] דנה בתכנית העבודה השנתית שלו, אישרה את התקציב השנתי לפעילותו המנהלית, והניחה את התקציב על שולחנה של ועדת הכספים של הכנסת, כמתחייב מחוק בנק ישראל, התש"ע-2010.

לבנק ישראל תפקיד קריטי בניהול המשבר הכלכלי הנובע ממגפת הקורונה, בחיזוק ובתמיכה בפעילות הכלכלה הישראלית ובקידום צמיחתו מחדש של המשק. הבנק עשה זאת בשנה החולפת הן באמצעות צעדי מדיניות שונים שהוביל והן באמצעות ייעוץ כלכלי לממשלה בסוגיות שונות. גם בעשיית הבנק לשנת 2021 יושם דגש על תהליך היציאה מהמשבר ועידוד צמיחה ופעילות כלכלית במשק, כפי שבא לידי ביטוי בתוכנית העבודה ותקציב הבנק.

להלן היעדים שהציבה הנהלת הבנק לעבודת הבנק בשנים הקרובות:

 •      התאמתה של המדיניות המוניטרית לסביבה המשתנה
 •      חיזוק המערכת הפיננסית ועמידותה של הכלכלה הישראלית בפני משברים
 •      קידום מתמיד של המחקר על הכלכלה הישראלית והבין-לאומית
 •      גיוון יכולות איסוף, מיצוי והנגשה של מידע ומחקר כלכלי לחוקרים ולמקבלי החלטות
 •      קידום תשתיות פיננסיות ואמצעי תשלום דיגיטלים במשק הישראלי
 •      עידוד התחרות והחדשנות במערכת הפיננסית
 •      שמירה על זכויות הלקוח, שיפור יכולת המיקוח שלו וצמצום פערי מידע
 •      הגברת הנגישות של שירותים פיננסים לכלל האזרחים (הכלה פיננסית)
 •      הידוק הקשר של בנק ישראל עם הציבור, בהתאמה לקהלי היעד השונים
 •      הידוק הממשקים עם הכנסת והממשלה ועם רגולטורים בארץ
 •      הגברת שיתוף הפעולה עם מוסדות בין-לאומיים ועם בנקים מרכזיים
 •      ניהול יתרות מטבע החוץ
 •      יישום חוק קרן אזרחי ישראל, התשע"ד-2014
 •      ​התאמת הבנק לסביבה המשתנה, לרבות קידום תרבות של חדשנות וסביבת עבודה דיגיטלית


תקציב הבנק

תקציב בנק ישראל מתייחס לפעילות המנהלית של הבנק, הנדרשת לביצוע תפקידיו ולהשגת יעדיו.

בהתאם לחוק בנק ישראל, תקציב הבנק מחולק למספר תחומי פעולה: 1) מטה וסיוע (תקציבי ההוצאה של הגופים העוסקים בניהול הבנק ובמתן שירותים ותמיכה); 2) ביצוע תפקידי הבנק (תקציבי ההוצאה של חטיבות הליבה); 3) נציגות בחו"ל (הנציגות נסגרה בשנת 2019 ולכן תחום זה בוטל החל מתקציב 2020); 4) גמלאות; 5) השקעות; 6) הכנסות; 7) עתודה; 8) הדפסת כסף; 9) ניהול נכסי קרן אזרחי ישראל  לרווחי הגז; 10) שיתוף נתוני אשראי.

התקציב הכולל של בנק ישראל לשנת 2021 מסתכם ב-996 מיליון ₪, הוא נמוך ב-7.5% ביחס לשנת 2020, בעיקר כתוצאה מקיטון בהדפסת כסף והשקעות הבנק בשנה זו.

להלן הסעיפים בהם נרשמו השינויים העיקריים בתקציב בנק ישראל לשנת 2021:

הדפסת כסף – התקציב בתחום פעולה זה יעמוד על 37 מיליוני ₪, קיטון של 58% ביחס לשנת 2020. תקציב זה מושפע מהביקוש למזומן, מלאים קיימים ועלויות ההנפקה ולכן אינו קבוע לאורך השנים ומשתנה משנה לשנה.

השקעות – התקציב בתחום פעולה זה יעמוד על 38 מיליוני ₪, קיטון של 67% ביחס לשנת 2020. קיטון זה חל לאור השלמתם של מספר פרויקטים גדולים בשנה החולפת ולאור החלטת הבנק שלא לקדם פרויקטים חדשים גדולים בשנת 2021 בשל המשבר הכלכלי במשק הנובע ממגפת הקורונה.

שיתוף נתוני אשראי - תחום פעולה "שיתוף נתוני אשראי"  כולל את התקציב למכלול הפעולות הנדרשות על-פי חוק נתוני אשראי התשע"ו 2016. התקציב בתחום פעולה זה יעמוד על 82 מיליוני ₪, גידול של 9% ביחס לשנת 2020. גידול זה נובע מהקטנת תחזית ההכנסות בשל משבר הקורונה, ומהמשך השקעה בפיתוחים במערכת.

מטה וסיוע וביצוע תפקידי הבנק – התקציב בתחומי פעולה אלו יעמוד על 525 מיליוני ₪, גידול של 7% ביחס לשנת 2020. גידול זה נובע בעיקר מזחילת שכר, המושפעת מהסכמים קיבוציים ותוספות כ"א, ומגידול בהוצאות התחזוקה בעקבות בניין חדש שהחל לפעול בחודש אוגוסט 2020.

התקציב לשנים הבאות – תקציב ההרשאה להתחייב לשנים הבאות מסתכם ב-252 מיליון ₪, מתוכו 40%  מיועד להתחייבויות עתידיות בגין הפעלת המערכת לשיתוף נתוני אשראי.  

תקציב הפעילות המנהלית אינו כולל הכנסות והוצאות הנובעות מיישום כלים מוניטריים, מתן אשראי לתאגידים בנקאיים ולגופים פיננסיים אחרים, ניהול הנזילות במשק, השקעות ביתרות מטבע חוץ, וכדומה. הכנסות והוצאות אלו באות לידי ביטוי בדין וחשבון הכספי של בנק ישראל ובדוח ניהול היתרות.

 

 

לוח א' – תקציב בנק ישראל לשנת 2021

(נתונים כספיים מוצגים באלפי שקלים חדשים)

 

2021

תקציב   2020

ביצוע התקציב בשנת 2019

התקציב

הרשאה להתחייב

שיא כוח האדם

בנק ישראל

= = = = = =

996,421    

= = = = =

252,041   

= = = = =

891

= = =

1,077,344

= = = = =

1,122,980

= = = = =

01

מטה וסיוע

267,541

36,972

366

250,168

230,777

02

ביצוע תפקידי הבנק

257,110

19,560

471

242,296

225,031

03

נציגות בחו"ל

 

 

 

 

1,999

04

גמלאות

303,249

124

 

296,972

272,922

05

השקעות

37,960

36,311

 

115,706

184,753

06

הכנסות

(6,574)

 

 

(6,634)

(6,942)

07

עתודה

17,170

15,500

10

15,205

 

08

הדפסת כסף

36,878

42,836

 

88,567

74,128

09

ניהול נכסי קרן אזרחי ישראל לרווחי הגז

1,550

 

 

 

712

10

שיתוף נתוני אשראי

81,537

100,738

44

75,064

139,601

 [1] המועצה המנהלית הינה גוף שתפקידו לפקח על הפעילות המנהלית של בנק ישראל, מכוח חוק בנק ישראל, התש"ע-2010. המועצה מורכבת ברובה מנציגי ציבור.