בנק ישראל מעדכן את אופן חישוב המשקלות בשער החליפין הנומינלי האפקטיבי