בשורה למחזיקי תיק ניירות ערך בבנקים - שיפור הגילוי והצגת המידע ללקוח

כפי שפורסם בחודש מאי השנה (לינק להודעה המלאה), הפיקוח על הבנקים בתהליך שנעשה בשיתוף פעולה עם הרשות לני"ע, קבע הנחיות אשר קובעות פורמט אחיד של הצגת מידע ונתונים ללקוח אודות פיקדון ניירות הערך שלו בבנק. ההנחיות ייכנסו לתוקף בינואר 2023. החל ממועד זה יוכלו הלקוחות לצפות במידע השוטף על תשואת התיק באזור האישי. הדיווח התקופתי הראשון יוצג ללקוחות בסוף אפריל 2023.

ההנחיות מתפרסמות לאחר תהליך הטמעת הערות הציבור.

הדיווח התקופתי יכיל מידע ללקוח אודות התשואה על פיקדון ניירות ערך ויוצג ללקוחות באופן שוטף ודינמי. בנוסף, הוגדרה מסגרת אחידה למידע רבעוני רחב יותר, שיועמד לרשות הלקוחות. מצורפת ההוראה הסופית (לינק)