הוועדה המוניטרית החליטה ב-28 במאי 2018 להותיר את הריבית ללא שינוי, ברמה של 0.1%

  • סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות, בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. הציפיות והתחזיות לשנה נמוכות מעט מהגבול התחתון של היעד, והציפיות לאינפלציה בטווח של שנתיים ומעלה מצויות בתוך היעד.
  • גם ברבעון הראשון צמח המשק בקצב נאה ובצורה מאוזנת. יצוא השירותים המשיך לצמוח בקצב מהיר ונמשכה גם צמיחה ביצוא הסחורות. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק. לאחר האטה מסוימת השכר במגזר העסקי שב לעלות בקצב גבוה יותר.
  • הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להיות חיוביים, אם כי התמונה כעת פחות אחידה. בשבועות האחרונים פחת הסיכון להתפתחות "מלחמת סחר", אך נמשכים  הסיכונים הגיאו-פוליטיים, וגבר הסיכון הפיננסי במשקים המתעוררים. בארה"ב צפויה המשך הנורמליזציה במדיניות המוניטרית, בשעה שבאירופה, יפן ובריטניה האינפלציה נחלשת והנסיגה מההרחבה המוניטרית עשויה להידחות.
  • בשנה האחרונה שער החליפין הנומינלי האפקטיבי יציב יחסית. מאז החלטת הריבית האחרונה נרשם ייסוף של 1.4% במונחי השער הנומינלי האפקטיבי.
  • בששת החודשים האחרונים ירדו מחירי הדירות ב-2.7%. היקף העסקאות של משפרי הדיור ממשיך לרדת, אך נתוני הקצה מצביעים על עלייה בעסקאות של רוכשי דירה ראשונה. נמשכת הירידה בהשקעה בבנייה למגורים.

 

בכוונת הוועדה המוניטרית להותיר את המדיניות המרחיבה על כנה, כל עוד הדבר יידרש כדי לבסס את סביבת האינפלציה בתוך תחום היעד. בנק ישראל ממשיך לעקוב אחר ההתפתחויות באינפלציה, בכלכלה הריאלית, בשווקים הפיננסיים ובמשק העולמי, והוא יפעל להשגת יעדי המדיניות המוניטרית בהתאם להתפתחויות אלו.

 

לקובץ הנתונים המלווה את ההודעה לחץ כאן​

גרפים ונתונים​

 

סביבת האינפלציה ממשיכה לעלות, בתמיכת המדיניות המוניטרית המרחיבה, אך היא עדיין נמוכה מהיעד. ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל נרשמה אינפלציה בשיעור של 0.4%, (איור 1 בקובץ הנתונים המצורף), והאינפלציה על פי המדדים המנוכים מהשפעות זמניות גבוהה יותר, אך עדיין נמוכה מהיעד (איור 2). בהשפעת עליית מחירי האנרגיה והתייצבות שער החליפין, האינפלציה במחירי המוצרים הסחירים הוסיפה לעלות והיא מצויה בקרבת האפס; האינפלציה במחירי המוצרים הבלתי סחירים  נמוכה יחסית (איור 3). מאז החלטת הריבית האחרונה חלה עלייה בציפיות לאינפלציה מהמקורות השונים: הציפיות והתחזיות לשנה עדיין מצויות מתחת לגבול התחתון של היעד (איור 4), אולם הציפיות פורוורד לאינפלציה החל מהשנה השנייה מצויות בתוכו, והציפיות לטווחים הארוכים מעוגנות סביב מרכז היעד (איור 5). שער החליפין האפקטיבי שומר על יציבות יחסית; מאז החלטת הריבית האחרונה נרשם ייסוף של 1.4% לאחר פיחות בשבועות שקדמו לה (איור 6).

מאז החלטת הריבית הקודמת עלו תשואות האג"ח הממשלתיות בארץ ובעולם, ונרשמה יציבות בפער בין התשואה הנומינלית ל-10 שנים על אג"ח של ממשלת ישראל לבין התשואה המקבילה בארה"ב (איור 7). המרווחים בין התשואות הריאליות על האג"ח התאגידיות לתשואות המקבילות על האג"ח הממשלתיות התרחבו מתחילת השנה אך עדיין מצויים ברמה נמוכה  (איור 8).

גם ברבעון הראשון של 2018 הוסיפה הפעילות הכלכלית להתרחב בקצב נאה והצמיחה ממשיכה להיות מאוזנת: על פי האומדן הראשון של נתוני החשבונאות הלאומית (איור 11), התוצר צמח ב-4.2% (נתונים מנוכי עונתיות במונחים שנתיים) וכל השימושים העיקריים גדלו, למעט ההשקעה בבנייה. היצוא המשיך לצמוח; יצוא השירותים צומח מהר אך נרשמה גם צמיחה של יצוא הסחורות (איור 13), שהושפע מגורמים מנוגדים: ירידה חדה ביצוא התרופות ועלייה חדה ביצוא הרכיבים האלקטרוניים. רכישת בני הקיימא צמחה בקצב גבוה על רקע יבוא מוגבר של כלי רכב, אך נרשמה גם צמיחה נאה של הצריכה הפרטית השוטפת, הצריכה הציבורית (ללא יבוא בטחוני) וההשקעות שלא בבנייה. שוק העבודה מוסיף להיות הדוק: שיעור האבטלה נותר ברמה נמוכה ושיעורי ההשתתפות והתעסוקה נותרו ברמות גבוהות (איור 14). לאחר האטה מסוימת בחודשים הקודמים, השכר במגזר העסקי שב לעלות בקצב גבוה יותר (איור 15), על רקע עליית שכר המינימום והביקוש הער לעובדים, הבא לידי ביטוי גם בירידה מתמשכת ביחס בין מספר מחפשי העבודה למספר המשרות הפנויות במרבית משלחי היד (איור 16).

מאז שהחלה הירידה במחירי הדירות, הם ירדו ב-2.7% (בששת החודשים האחרונים שלגביהם התפרסמו נתונים) (איור 9).  היקף העסקאות של משפרי הדיור ממשיך לרדת, אך נתוני הקצה מצביעים על עלייה בעסקאות של  רוכשי דירה ראשונה. היקף נטילת המשכנתאות החדשות ממשיך לעלות וריבית המשכנתאות מתייצבת לאחר שב-2017 היא ירדה (איור 10). נמשכת הירידה  בהשקעה בבנייה למגורים.

הנתונים לגבי הכלכלה העולמית מוסיפים להיות חיוביים, אם כי לאחר מספר רבעונים בהם הצמיחה הקיפה את מרבית המשקים, התמונה כעת פחות אחידה. קרן המטבע הבין-לאומית עדכנה כלפי מעלה את תחזיות הצמיחה במשקים העיקריים (איור 17), והסחר העולמי המשיך להתרחב (איור 18). בשבועות האחרונים פחת הסיכון להתפתחות "מלחמת סחר", ומסתמן שהצדדים מנסים להגיע להסדרים. לעומת זאת גבר המתח הגאופוליטי. בשוקי המניות של המשקים המפותחים נרשמו עליות שערים קלות על רקע הדוחות הכספיים החיוביים של חברות בארה"ב (איור 19). מרבית הבנקים המרכזיים העיקריים מוסיפים לנקוט מדיניות מוניטרית מרחיבה. האינפלציה בארה"ב נעה בקרבת היעד בשעה שבאירופה, ביפן ובבריטניה היא הוסיפה להיחלש (איור 20) – התפתחות שעשויה לדחות את הצעדים לתחילת הנסיגה מההרחבה המוניטרית. המשק האמריקאי מצוי בקרבת תעסוקה מלאה והוא הוסיף לצמוח בקצב נאה ברבעון הראשון; המדדים המקדימים מעידים כי המומנטום החיובי נמשך ברבעון השני. ה-Fed הותיר את הריבית ללא שינוי בהחלטתו האחרונה, אך הוא צפוי להעלותה עוד פעמיים במהלך 2018. באירופה נמשכה הצמיחה המתונה; ה-ECB הותיר על כנה את המדיניות המוניטרית המרחיבה. ביפן התכווצה הפעילות ברבעון הראשון לאחר שמונה רבעונים של התרחבות. במשקים המתעוררים חל גידול בסיכון הפיננסי על רקע יציאות הון שנבעו מעליית התשואות בארה"ב והתחזקות הדולר. מחיר הנפט עלה בקצב מהיר (איור 22).

 

סיכום הדיונים המוניטריים שהתקיימו לקראת החלטת ריבית זו יפורסם ב-11/06/2018. החלטת הריבית הבאה תתפרסם ביום שני, ה-9/7/2018, בשעה 16:00, ולאחריה יתקיים תדרוך עיתונאים עם הנגידה.