בנק ישראל מקדם שינוי באופן חישוב עמלת פירעון מוקדם של משכנתא

להודעה כמסמך Word

לטיוטת עיקרי התיקון

המפקח על הבנקים, דוד זקן, מגיש הצעה לתיקוני חקיקה בנושא עמלות פירעון מוקדם הנגבות בעת פירעון מוקדם של הלוואות לדיור (משכנתאות). התיקון המוצע לצו מנטרל את מרכיב הסיכון של נוטל ההלוואה בחישוב עמלת הפרשי ההיוון בפירעון מוקדם של משכנתא, כך שלווים שהוערכו על ידי הבנק, ביום בו הועמדה להם ההלוואה, כלווים ברמת סיכון גבוהה, ונקבע להם שיעור ריבית גבוה יחסית, לא ישלמו הפרשי היוון בגין רכיב הסיכון.

 


כיום, טרם תיקון החקיקה, חישוב הפרשי ההיוון מתבסס על הריבית הממוצעת הידועה ביום הפירעון המוקדם ועל ריבית ההלוואה בפועל. מכיוון שריבית ההלוואה בפועל ניתנה בהתאם להערכת הבנקים את הלווים ואת יכולתם לפרוע את ההלוואה, נוצר למעשה הבדל בין לווים, כך שחלק מהם, שריבית ההלוואה שנקבעה להם הייתה גבוהה מהממוצע, נאלצים לשלם עמלת הפרשי היוון גבוהה יותר מלווים שריבית ההלוואה שנקבעה להם הייתה נמוכה מהממוצע.

 

על פי התיקון המוצע, הריבית הממוצעת בשוק המשכנתאות על פיה יחושב הפירעון לא תושווה לריבית ההלוואה של הלקוח ביום נטילת המשכנתא, אלא תושווה לריבית הממוצעת על המשכנתאות כפי שהייתה ידועה ביום נטילת המשכנתא.

 


עוד מוצע כי התיקון יחול על כל הפירעונות המוקדמים שיבוצעו לאחר כניסתו לתוקף. עם זאת, בפירעונות מוקדמים של משכנתאות שניתנו לפני כניסת התיקון לתוקף, בהם ריבית ההלוואה נמוכה מהריבית הממוצעת הידועה ביום נטילת המשכנתא, תישאר הנוסחה במתכונתה לפני התיקון.
 
הצעת התיקון גובשה לאחר דיון שהתקיים בנושא בוועדת הכלכלה של הכנסת, בעקבות פנייה של ד"ר דני בן-שחר מהטכניון ופרופ' נטע זיו ועו"ד אורה בלום מאוניברסיטת תל-אביב.